Tietosuojalaki

 

 

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta täydentävä uusi tietosuojalaki hyväksyttiin marraskuussa 2018 eduskunnassa, ja se tuli voimaan 1.1.2019. Tietosuojalakia sovelletaan tietosuoja-asetuksen ohella. Tietosuojalailla täsmennetään tietosuoja-asetusta ja säädetään joiltain osin poikkeuksia siihen.

 

 

Tietosuojavaltuutettu on kansallinen valvontaviranomainen

 

Tietosuoja-asetuksessa tarkoitettuna kansallisena valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu. Tietosuojavaltuutetun toimistoon kuuluvat myös apulaistietosuojavaltuutetut, asiantuntijalautakunta ja esittelijät sekä muuta henkilökuntaa.

 

Tietosuojavaltuutetun tehtävät perustuvat tietosuoja-asetuksen säännöksiin, tietosuojalakiin sekä muuhun lainsäädäntöön.

 

 

 

Henkilötunnuksen käsittelystä on oma erityissäännöksensä

 

Tietosuojalain 29 § sisältää henkilötunnusta koskevan erityissäännöksen. Henkilötunnusta saa käsitellä pykälässä mainituissa tilanteissa. Säännös on sisällöllisesti vastaava kuin kumotun henkilötietolain säännös.

 

 

 

Rekisteröidyn tarkastusoikeuteen on säädetty poikkeuksia

 

Tietosuojalaissa säädetään henkilötietolain tapaan poikkeustilanteista, joissa rekisteröidyltä voidaan evätä oikeus tarkastaa omat tiedot. Rekisteröidyltä voidaan evätä tarkastusoikeus muun muassa silloin, jos tiedon antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa rekisteröidyn terveydelle tai hoidolle taikka rekisteröidyn tai jonkun muun oikeuksille.