Katselmukset ja ilmoitukset

 

 

Päätös rakennusluvan myöntämisestä lähetetään luvan hakijalle. On tärkeää lukea päätös tarkasti, sillä siinä on eritelty vaatimukset, jotka edellytetään luvan myöntämiseksi.

 

Ne viranomaiskatselmukset ja ilmoitukset, jotka vaaditaan rakennusprojektin yhteydessä on lueteltu lupapäätöksessä. Vastaavan työnjohtajan tulee yhdessä rakennuttajan kanssa huolehtia siitä, että viranomaiskatselmukset anotaan tarpeeksi ajoissa ja sillä edellytyksellä, että ne voidaan toteuttaa.

 

Viranomaiskatselmuksessa rakennustarkastaja selvittää onko ne rakennustoimenpiteet, tarkastukset ja selvitykset, jotka kuuluvat tiettyyn rakennusvaiheeseen, toteutettu ja jos aikaisemmin esille tulleet puutteet on korjattu. Katselmuksessa tarkastetaan, että rakentamisesta ja valvomisesta vastaavat henkilöt hoitavat tehtävänsä.

 

Katselmuksessa tulee olla paikalla rakennusprojektin käynnistänyt henkilö tai tämän edustaja sekä vastaava työnjohtaja.

 

Rakennuslupapäätöksen vaatimat katselmukset sisältyvät lupamaksuun. 

 

Katselmuksen voi tilata sähköpostilla byggnadstillsyn@kronoby.fi tai puhelimitse.

 

Seuraavat tiedot on liitettävä mukaan tilaukseen:                                      

- yhteys- ja laskutustiedot

- lupanumero

- minkä katselmuksen tilaa

 

Katselmustilauksen jälkeen rakennusvalvonta ottaa yhteyttä sopiakseen sopivasta ajankohdasta katselmukselle. Muista tilata katselmus hyvissä ajoin etukäteen.

 

 

Rakennuksen paikan merkintä

 

Rakennuksen paikkamerkintä ja korkeusmerkintä tulee tehdä ennen kuin rakentaminen aloitetaan. Merkintä tehdään anomuksen yhteydessä kun rakennuslupa on myönnetty. Maksu merkinnästä laskutetaan luvan yhteydessä.

 

Aloituskokous

Aloituskokous pidetään ennen kuin työt aloitetaan rakennuspaikalla. Jollei rakennuslupapäätöksessä ole vaatimusta aloituskokouksen pitämisestä, riittää kun rakennusvalvonnalle ilmoitetaan rakentamisen aloittamisesta. Aloituskokouksessa käydään läpi kuinka rakennusprojekti aiotaan toteuttaa, mitä vaatimuksia rakennuslupapäätöksessä on, kuka vastaa mistäkin ja kuinka rakennusprojekti vaikuttaa ympäristöön.

 

Ilmoitus rakennustyön aloituksesta

Ilmoitus rakennustyön aloituksesta tehdään kun rakennustyöt aloitetaan.

 

Pohjakatselmus*

Pohjakatselmus pidetään ennen kuin perusta valetaan kaivuu-, räjäytys- ja paalutustöiden jälkeen. Pohjakatselmuksessa tarkastetaan, että perustus vastaa piirustuksia sekä maaperätutkimuksen yhteydessä annettuja suosituksia.

 

Raudoituskatselmus

Raudoituskatselmus pidetään ennen valua kun raudoitus on valmis. Raudoituskatselmuksessa tarkastetaan, että raudoitus vastaa piirustuksissa esitettyjä.

 

Sijaintikatselmus*

Sijaintikatselmus pidetään kun perustustyö on tehty ja rakennuksen kulmapisteet sekä korkeussijainti voidaan mitata luotettavasti. Sijaintikatselmuksessa tarkastetaan, että rakennuksen sijainti ja korkeussijainti on rakennusluvan mukaiset.

 

Runkokatselmus*

Runkokatselmus pidetään kun kantavat rakenteet ovat valmiina ja vielä nähtävissä. Tarvittaessa runkokatselmus voidaan tehdä asteittain rakennustyön edetessä. Runkokatselmuksen keskiössä ovat kantavat rakenteet, mutta myös vesi-, kosteus-, ääni- ja lämpöeristystyöt, jotka ovat yhteydessä kantaviin rakenteisiin sekä palo-osastoihin.

 

Osittainen loppukatselmus tai käyttöönottokatselmus

Osittainen loppukatselmus, jota kutsutaan myös käyttöönottokatselmukseksi, voidaan pyytää tapauksissa, joissa halutaan käyttää rakennusta tai osaa siitä jo ennen kuin rakennustyöt ovat valmiit. Jotta rakennus tai osa siitä voidaan ottaa käyttöön turvallisuuspuutteita ei saa ilmetä ja rakennusta on voitava käyttää ilman haittaa terveydelle. Rakennusta on lisäksi voitava käyttää suunnitellun käyttötarkoituksen mukaan. Esimerkiksi asuinrakennuksessa tulee olla toimiva keittiö ja pesumahdollisuudet. Yleisesti ottaen rakennuksen tulee olla valmis lukuun ottamatta pieniä yksityiskohtia, jotka eivät ole tarpeellisia käytössä. Rakennus voidaan ottaa käyttöön kun käyttöönottokatselmus on tehty ja esille tulleet puutteet on korjattu.

 

Loppukatselmus

Loppukatselmus pyydetään rakennusluvan voimassaoloaikana kun rakennustyöt ovat kokonaan valmiit. Loppukatselmuksessa tarkastetaan muun muassa, että rakennustyöt on tehty rakennusluvan mukaisesti, mahdolliset selvitykset on toimitettu rakennusvalvonnalle, vastaava työnjohtaja on täyttänyt tarkastuspöytäkirjan ja että tarvittavat mittauspöytäkirjat on tehty. Hyväksytyn loppukatselmuksen jälkeen rakennus voidaan ottaa käyttöön.

 

HUOM! Muista ilmoittaa rakentamisesta verohallinnolle ennen osittaista loppukatselmusta tai rakennusluvan loppukatselmusta. Lisätietoja löydät veroviranomaisten sivuilta.