Syner och anmälningar

 

 

Efter att tillstånd för byggande har beviljats skickas beslutet till den som sökt om tillstånd. Det är viktigt att noggrant läsa igenom beslutet eftersom där står de krav som förutsätts för beviljande av lovet.

 

De myndighetssyner och anmälningar som krävs i samband med byggprojektet är uppräknade i lovbeslutet. Ansvarige arbetsledaren tillsammans med byggherren bör se till att myndighetssynerna begärs i tillräckligt god tid och att förutsättningarna för att utföra syner finns.

 

Vid myndighetssynen reder byggnadsinspektören ut om de byggåtgärder, inspektioner och utredningar som hör till ett visst byggnadsarbetsskede har utförts och om de brister som kommit upp i tidigare syner har åtgärdats. Vid synen kontrolleras att de personer som ansvarar om byggandet och övervakningen sköter om de uppgifter de har.

 

Den som påbörjar byggprojektet eller dennes representant samt den ansvarige arbetsledaren skall vara närvarande vid synen. 

 

De syner som krävs i bygglovsbeslutet ingår i tillståndstaxan.

 

Syner kan beställas genom att skicka e-post till byggnadstillsyn@kronoby.fi eller via telefonkontakt.

 

Vid beställning bör följande uppgifter finnas med:                                      

- kontakt- och faktureringsuppgifter

- nummer på tillståndet

- vilken syn som beställs

 

Efter beställning av syn tar byggnadstillsynen kontakt för att komma överens om när synen hålls. Kom ihåg att beställa synen i god tid i förväg.

 

 

Utmärkande av byggnadens plats

 

Utmärkande av byggnadens plats och märkande av höjdläge bör göras innan byggarbetet börjar. Utmärkandet görs vid begäran efter att bygglovet beviljats. Kostnaden för utmärkandet faktureras i samband med tillståndet.

 

Inledande möte

Inledande möte hålls innan arbetet på byggplatsen påbörjas. Ifall krav på inledande möte inte finns med i bygglovsbeslutet räcker en anmälan till byggnadstillsynen om att byggandet påbörjas. I stora drag kan man säga att inledande mötet går ut på att gå igenom hur byggprojektet kommer att genomföras, vilka krav finns i bygglovsbeslutet, vem ansvarar för vad och hur byggprojektet påverkar omgivningen.

 

Anmälan om påbörjande

Anmälan om påbörjande görs då byggarbetet börjar.

 

Grundsyn*

Grundsyn hålls innan grunderna gjuts då gräv-, spräng- och pålningsarbeten är gjorda. Vid grundsyn kontrolleras att grunderna motsvarar det som framförts i ritningarna samt det som rekommenderats i samband med grundundersökningen.

 

Armeringssyn

Armeringssyn hålls innan gjutning då armeringen är klar. Vid armeringssyn kontrolleras att armeringen motsvarar det som framförts i ritningarna.

 

Lägessyn*

Lägessyn hålls vid det skede då grundarbetet är gjort och byggnadens hörnpunkter samt höjdläge kan pålitligt mätas. Vid lägessyn kontrolleras att byggnadens placering och höjdläge är enligt bygglovet.

 

Konstruktionssyn*

Konstruktionssyn hålls då bärande konstruktionerna är klara och ännu synliga. Vid behov kan konstruktionssyn hållas stegvis i samband med att byggarbetet framskrider. Konstruktionssynens tyngdpunkt ligger på bärande konstruktioner men även på vatten-, fukt-, ljud- och värmeisoleringsarbeten som är kopplade till bärande konstruktioner samt brandsektioneringar.

 

Partiell slutsyn eller ibruktagningssyn

Partiell slutsyn, även kallad ibruktagningssyn, kan begäras i sådana fall då man vill börja använda byggnaden eller en del av den innan byggarbetet är helt klart. För att en byggnad eller en del av den skall kunna tas i bruk får inga säkerhetsbrister förekomma och byggnaden skall gå att använda utan fara för hälsan. Byggnaden skall dessutom kunna användas enligt planerade användningsändamålet. T.ex ett bostadshus bör därför bland annat ha fungerande kök och tvättmöjligheter. I stora hela skall byggnaden vara klar förutom små saker som inte är nödvändiga för användningen. Byggnaden kan tas i bruk efter att ibruktagningssynen är gjord och de brister som kommit fram har åtgärdats.

 

Slutsyn

Slutsyn begärs under bygglovets giltighetstid då byggarbetet är helt klart. Vid slutsyn kontrolleras bland annat att byggarbetet gjorts enligt bygglovet, eventuella utredningar har förmedlats byggnadstillsynen, inspektionsprotokollet har fyllts i av ansvarige arbetsledaren och att de mätprotokoll som behövs har gjorts. Efter godkänd slutsyn kan byggnaden tas i bruk.

 

OBS! Kom ihåg att göra en anmälan om byggande till skattemyndigheterna innan partiell slutsyn eller slutsyn av bygglov. Mera information hittar du på här på skattemyndighetens sida.