Bidrag

Bildnings- och fritidsnämnden delar årligen ut bidrag inom idrotts-, kultur- och ungdomssektorn i två omgångar. En del av bidragen söks om på våren och resten kan man söka om på hösten.  

 

Bidragsansökanden ombes fylla i blanketterna komplett med handskriven underskrift i och skicka dem i pappersform till Kommungården/Fritidskoordinatorn (Säbråvägen 2, 68500 Kronoby). En blankett som inte är komplett ifylld kan påverka negativt beslutet om bidragets storlek.

 

Fritidskoordinatorn svarar gärna på frågor vid behov om hur blanketterna skall fyllas i.

 

De föreningar som söker om verksamhetsbidrag kan istället för att skicka in verksamhetsberättelse, bokslut och verksamhetsplan fylla i ett Föreningskick verktygsduk. Tanken är att styrelsen tillsammans fyller i verktygsduken där man skall på ett konkret sätt fundera på sin verksamhet från olika synvinklar.

 

Verktygsduken kan hämtas från Kommungården. Vid behov kan den skickas med posten.

 

Närmare instruktioner om varje bidragsdel hittar du genom att klicka på den sektor vars bidrag du vill läsa mera information om.

Blanketterna hittar du via denna länk.

 

För sent inkomna eller ofullständiga ansökningar eller redovisningar beaktas ej.

 

Grunder för beviljande av specialbidrag för simhallsbesök

 

Understödsannonser i programblad och dylikt

Principer för utdelning av bidrag från idrottssektorn

Enligt nämndens godkända budgetförslag för 2021 har den 55 000 € att fördela i bidrag för motions- och idrottsverksamhet.

 

Verksamhetsbidrag 25 000
Projektbidrag 5 000
Renoveringsbidrag 5 000
Kartbidrag (orienteringskartor) 3 000
Bidrag för anpassad motion 2 800
Bidrag för ledarutbildning 1 000
Bidrag för underhåll av skidspår 7 000
Uppvärmningsbidrag 4 000
Bidrag för bränsle till skidspår 500
Bidrag för underhåll av vandringsled 1 000
Specialbidrag för simhallsbesök 700

Principer för utdelning av bidrag från kultursektorn

Enligt nämndens godkända budgetförslag för 2021 har den 16 000 € att fördela i bidrag för kulturell verksamhet.

Verksamhetsbidrag

10 000

Projektbidrag

4 000

Kultur i skolan

2 000

 

16 000

 

Principer för utdelning av bidrag från ungdomssektorn

Enligt nämndens godkända budgetförslag för 2021 har den 20 000 € att fördela i bidrag för ungdomsverksamhet.

 

Verksamhetsbidrag

7 000

Projektbidrag

3 000

Renoveringsbidrag

4 000

Uppvärmningsbidrag

5 000

Ordningsvaktsskoln. & ledarutb.

1 000

 

20 000

 

blankett