Direktiv för väghållning

 

 

I vår avlånga kommun finns det närmare 500 vägar. För att trygga säkerheten och garantera framkomligheten behöver dessa med jämna mellanrum underhållas och repareras. Då är det viktigt att veta vem som gör vad – och vem som ansvarar för vad.

 

Vid uppgörandet av Kronoby kommuns väghållningsdirektiv har det fästs stor vikt vid att kunna erbjuda kommuninvånarna konkurrenskraftig och jämlik service: Därför åtar sig kommunen också uppgiften att sköta fler vägar än vad som föreskrivs i lagen.

 

I kommunen finns tre typer av vägar: statens vägar (landsvägar), kommunens vägar (detaljplanevägar) och enskilda vägar. Indelningen i vägtyper och underkategorier gör det möjligt att definiera vem som ansvarar för vad när det gäller vägarna i kommunen.

 

Direktiv för väghållning (pdf, 116 kb)

 

 

Kommunen utdelar årligen en öronmärkt summa i form av väghållningsbidrag. Tekniska och miljönämnden ansvarar för närmare utarbetande av principer för erhållandet av väghållningsbidrag samt för beviljande av bidrag. Väghållningsbidraget används för grundförbättringar av enskilda vägar som har officiella väglagvägar samt för administrationskostnader som uppstår i samband med bildandet, förnyandet eller sammanslagning av officiella vägar. 

 

Via nedanstående länkar hittas kommunens principer för erhållandet av väghållningsbidrag samt ansöknings och redovisningsblanketter i form av Webropol-enkäter.

 

Principer för erhållandet av väghållningsbidrag (pdf, 81 kb)

Ansökningsblankett

Redovisningsblankett

 

Kontaktuppgifter vid frågor som berör kommunens väghållningsbidrag:

Områdesansvarig Kimmo Bodbacka tfn. 050 5669 819

 

 

Väglagen uppmuntras också ansöka om statliga medel från NTM-centralen. Bidrag kan beviljas för grundförbättring av enskilda vägar samt för reparationer. NTM-centralen bedömer hur brådskande och relevant projektet är. Beslut om bidrag fattas av den behöriga NTM-central, inom vars område vägen i sin helhet eller till största delen är belägen. Förordningen om enskilda vägar har temporärt ändrats för åren 2023–2025. Under dessa tre år kan väglag få statsbidrag med större bidragsprocent för grundlig förbättring av en enskild väg.

 

Länk till NTM-centralens sidor angående Statsbidrag för förbättring av enskilda vägar

 

 

vaeg