Arbetsplan och arbetstider

 

Värdegrund

 

Alla elever är unika och har rätt till god undervisning

 

Varje barn är unikt och värdefullt i sig. Var och en har rätt att växa till sin fulla potential som människa och samhällsmedlem. I detta behöver eleven uppmuntran och individuellt stöd. Eleven behöver känna sig hörd och uppskattad i skolgemenskapen och få stöd för sitt lärande och välbefinnande. Det är viktigt att eleven får känna sig delaktig och få bidra till det gemensamma arbetet och välbefinnandet.

 

Varje elev har rätt till god undervisning och att lyckas i skolarbetet. I takt med att eleverna lär sig formar de sin identitet, människosyn, världsbild och världsåskådning samt sin plats i världen.

 

Samtidigt skapar eleverna en relation till sig själva, andra människor, samhället, naturen och olika kulturer. Den grundläggande utbildningen ska skapa möjligheter för livslångt lärande, som är en förutsättning för ett gott liv.

 

Vi ska föra värdegrundsdiskussioner tillsammans med eleverna och ge dem förutsättningar att känna igen och definiera värden och värderingar som de konfronteras med. Eleverna ska få stöd i att utveckla sin egen värdegrund. Gemensam reflektion kring värderingar i skolan och hemmen och det samarbete som bygger på denna bidrar till att trygga elevernas helhetsmässiga välbefinnande. Skolans personal ska bemöta hemmens olika religioner, åskådningar, traditioner samt hemmens olika syn på fostran med öppenhet och respekt för att skapa förutsättningar för konstruktiv kommunikation.

 

 Vi tror att varje barn har styrkor och det är vår uppgift som vuxna att hjälpa barnen att hitta sina starka sidor. Varje barn behöver en vuxen. Detta är grunden för arbetet i skolan.

 

 

Verksamhetskultur

 

Vi tror att varje barn har styrkor och det är vår uppgift som vuxna att hjälpa barnen att hitta sina starka sidor. Varje barn behöver en vuxen. Detta är grunden för arbetet i skolan.

 

I vår skola vill vi:                

skapa en trygg vardag, där vi respekterar varandra

ge alla elever goda basfärdigheter i läsning, skrivning och räkning

utveckla eleven till en självständig individ med ansvarskänsla och tolerans

stärka elevens hembygdskänsla och miljömedvetenhet

betona ett gott tal- och skriftspråk

främja elevens hälsa och förstärka elevens grundkondition och motorik.

 

 

Lunchtider:

 

Åk 1 - 3:   kl. 10.40 - 11.00

Åk 4 - 6:  kl. 11.00 - 11.20