Regler för tomtöverlåtelse

 

I. FÖRSÄLJNING

Regler vid försäljning av kommunens tomter inom byggnadsplaneområdena:

  1. Bostadstomtens storlek, form och gränser bör följa tomtindelning enligt av kommunfullmäktige godkänd detaljplan eller vara ett kompletteringsområde till tidigare tomt eller byggnadsplats.
  2. Tomten bör finnas på område med färdigt utbyggd kommunalteknik eller bör det finnas planer för byggande av kommunalteknik den närmaste tiden.
  3. Tomten bör inom två år bebyggas.
  4. I tomtens försäljningspris ingår inte vatten- och avloppsanslutningar, ej heller styckningskostnader. På tomten befintligt trädbestånd bör ersättas enligt värdering. Ifall vägbelysning finns utbyggd intill tomten kommer en avgift om 270 euro per tomt. Ifall tomten är en färdigt styckad lägenhet tillkommer ett pris på 510 euro.
  5. Tekniska nämnden godkänner försäljning och arrendering av tomter.

 

II. ARRENDERING

  1. Tekniska nämnden kan utarrendera tomter med iakttagande av ovannämnda regler som arrendevillkor i tillämpliga delar.
  2. Arrendeavgiften är 8 % av tomtens försäljningspris. Priset kan justeras beroende på förändringar i levnadskostnadsindex.
  3. Arrendetagare kan inlösa tomten enligt gällande försäljningspris.

 

III. RESERVERING

  1. Tomten kan även reserveras för framtida byggande under högst ett år. Reserveringsavgiften är högst 5 % av tomtens pris.