Information om skolskjuts

 

Enligt Kronoby kommuns förvaltningsstadga skall bildningsnämnden godkänna skolskjutsplaner och gränser för skolskjutsar. Skolskjutsarna genomförs i enlighet med lagen om grundläggande utbildning och de principer som tidigare fastställts av bildningsnämnden.

 

För att förbättra servicen publicerar bildningskansliet olika kartor med skolskjutsar, ruttider och stopptider.
Kartregistret kompletteras i takt med att tidtabellerna och kartorna blir klara.

 

OBS! Rutterna uppgörs på basis av de skjutsberättigade elevernas adresser.

 

 

Gratis skolskjuts får man enligt följande schema:

 

Förskola och årskurs 1 - 2 skolvägens längd 3 km eller mera.
Årskurs 3 - 9 skolvägens längd 5 km eller mera.

 

Åk 1 - 6 Enligt definitionen på farlig skolväg:
- att korsa eller färdas längs riksvägarna 8 och 13
- att färdas längs Åsbackavägen för elever i åk 1 - 6 i Söderby skola
- att färdas längs Norra Terjärvvägen ända tills cykelvägen börjar vid Granöbyvägen
- att färdas längs stamväg 63
- att färdas längs Flygfältsvägen för åk 1 - 4 i Centralskolan ända fram till viadukten.

 

Förskolebarn som är berättigade till gratis skjuts under verksamhetsåret tilldelas via förskolan en namnförsedd läsårsbiljett som på begäran bör uppvisas. Missbruk av biljetten kan leda till att barnet fråntas rätten att använda förskoleskjuts.

 

Rätten till gratis förskoleskjuts gäller endast till och från förskolan.  Barnet har inte rätt till gratis skjuts om hen är i dagvård före och/eller efter förskolan. Vill man åka till kompisar, hobbyer mm. behöver man köpa en skjutsbiljett.

 

Elever som är berättigade till gratis skolskjuts under läsåret tilldelas via skolan en namnförsedd läsårsbiljett som på begäran bör uppvisas. Missbruk av biljetten kan leda till att eleven fråntas rätten att använda skolskjuts.

 

Gymnasiet

Gymnasieeleverna har inte gratis skolskjuts, men till elever som har 10 km eller längre till skolan utdelas automatiskt en subventionerad månadsbiljett som kostar 25 €/månad.
Avgiften faktureras från skolbyrån i rater á 2 månader. För elever i åk 1 - 2 faktureras minst 9 månader, för elever i åk 3 faktureras minst 6 månader.
Avgiften faktureras alltid, endast om man har lämnat in sin biljett till gymnasiets kansli för minst en hel månad utgår avgiften för den månaden. Använder man buss under den tiden måste man betala vanlig biljettpris till bussbolaget.

 

Övrigt att notera

Gratis skolskjuts ordnas enbart till den skola, som eleven enligt bildningsnämndens beslut har antagits till. Vid eventuellt skolbyte bekostas skjutsen av elevens föräldrar.

 

Med anledning av Högsta Förvaltningsdomstolens utslag om rätt till skjuts till två adresser har kommunen fattat beslut att följa utslaget:

Eleven/förskolbarnet har endast en adress i befolkningsregistret. Kommunen är enligt Högsta Förvaltningsdomstolen inte skyldig att ordna kostnadsfri skolskjuts p.g.a. de boendearrangemang ett barn berörs av som följd av föräldrarnas skilsmässa.

Beslutet betyder att skolskjutsen beviljas endast till den adress som finns i befolkningsregistret.

 

En elev som antas till en annan skola än närskola har inte rätt till avgiftsfri skolskjuts eller skjutsningsbidrag.

Elev som flyttar under läsåret inom kommunen eller utanför kommunen har rätt att gå läsåret till slut i den skolan där eleven inledde läsåret, förutsatt att vårdnadshavarna svarar för kostnaderna för skolresorna.

 

Om vårdnadshavarna vill byta skola under skolåret ska mottagande och avgivande skolas rektor höras. Vid ett skolbyte svarar vårdnadshavarna för kostnaderna för skolresorna.

 

Eleverna kan vid vissa stickvägar uppmanas att ta sig ut till närmaste större väg eller till en hållplats. Minimigränsen för att eleverna skall hämtas från huvudvägarna är 2 km i åk 1 - 6 och 3 km i åk 7 - 9 och gymnasiet.

 

Det är praktiskt omöjligt att skolskjutsarna skall hämta alla elever från trappan. Kommunen står inte för skjutskostnader för elever som är med i eftermiddagsverksamhet.

 

Om det finns rum i taxibilarna och bussarna kan alla andra skolelever åka med på alla rutter och på alla sträckor. Förutsättningen är att man köper kommunens skolbiljett. Biljetterna finns att köpas på kommunbyråerna och kostar för tillfället 2 €/resa 1 - 12 km, över 12 km 4 €/resa. Köp av biljetter kan göras på skolorna.

 

Dahls bussar från Småbönders och även Pohjolan Matkas buss kör normal linjetrafik och betjänar även andra än skolelever. Normalprissatt biljett kan då köpas direkt av chauffören.

 

OBS! TRAFIKIDKAREN ÄR INTE SKYLDIG ATT TA MED EN PASSAGERARE SOM INTE HAR GILTIG BILJETT!

 

Principer för skolskjutsar

 

Direktiv för ordnandet av skolskjutsar gäller från och med 1.8.2021 (pdf, 763kb)

 

 

Tidtabell

 

Tidtabeller för skolskjutsar från och med 19.10.2020 (pdf, 639kb)

 

Tidtabeller för skoltaxi (uppdaterad 12.8.2020) (pdf, 812 kb)