Information om skolskjuts

 

Enligt Kronoby kommuns förvaltningsstadga ska bildnings- och fritidsnämnden godkänna skolskjutsplaner och gränser för skolskjutsar. Skolskjutsarna genomförs i enlighet med lagen om grundläggande utbildning och de direktiv som tidigare fastställts av bildnings- och fritidsnämnden.

 

För att förbättra servicen publicerar bildningskansliet olika kartor med skolskjutsar, ruttider och stopptider.
Kartregistret kompletteras i takt med att tidtabellerna och kartorna blir klara.

 

OBS! Rutterna uppgörs på basis av de skjutsberättigades adresser.

 

 

Gratis skolskjuts fås enligt följande:

 

Förskola och årskurs 1 - 2 skolvägens längd 3 km eller längre.
Årskurs 3 - 9 skolvägens längd 5 km eller mera.

Gymnasiestuderandenas rättigheter beskrivs nedan.

 

För närvarande är följande vägsträckor definierade som trafikfarliga för elever i förskola och i åk 1–6 (om inget annat nämns):

  • att korsa eller färdas längs riksvägarna 8 och 13
  • att färdas längs Åsbackavägen
  • att färdas längs Norra Terjärvvägen från riksväg 13 ända tills cykelvägen börjar vid Granöbyvägen
  • att färdas längs stamväg 63
  • att färdas längs Merjärvvägen och Flygfältsvägen fram till viadukten vid järnvägsbron för förskoleelever samt elever i åk 1–4
  • att färdas längs Hästbackavägen för förskoleelever och åk 1–2, från korsningen vid Hästbackavägen och Bredbackavägen, där lättrafikleden tar slut, fram tills hastighetsbegränsningen sänks till 60 km/h.

 

De som under verksamhetsåret är berättigade till gratis skolskjuts tilldelas via (för)skolan en namnförsedd läsårsbiljett som på begäran bör uppvisas. Missbruk av biljetten kan leda till att man fråntas rätten att använda skjutsen.

 

 

Rätten till gratis förskoleskjuts gäller endast till och från förskolan.  Barnet har inte rätt till gratis skjuts om hen är i dagvård före och/eller efter förskolan. Vill man åka till kompisar, hobbyer mm. behöver man köpa en skjutsbiljett.

 

Elever som är berättigade till gratis skolskjuts under läsåret tilldelas via skolan en namnförsedd läsårsbiljett som på begäran bör uppvisas. Missbruk av biljetten kan leda till att eleven fråntas rätten att använda skolskjuts.

 

Gymnasiet

Skolskjutsen för gymnasiestuderande blir stegvist avgiftsfri från och med 1.8.2021. Detta innebär att studerande som har en skolväg på minst 7 km samt hör till en årskull som har gått ut åk 9 våren 2021 och senare är berättigade till gratis skolskjuts till gymnasiet. För äldre studerande gäller fortfarande nedanstående direktiv:

 

Gymnasiestuderande har inte gratis skolskjuts, men till elever som har 10 km eller längre till skolan utdelas automatiskt en subventionerad månadsbiljett som kostar 25 €/månad.
Avgiften faktureras månatligen från bildningskansliet. För studerande i åk 1 - 2 faktureras i regel minst 9 månader, för elever i åk 3 faktureras minst 6 månader.
Endast om man har lämnat in sin biljett till gymnasiets kansli för minst en hel månad utgår avgiften för den månaden. Använder man buss under den tiden måste man betala vanlig biljettpris till bussbolaget.

 

Övrigt att notera

Gratis skolskjuts ordnas enbart till den skola, som eleven enligt bildnings- och fritidsnämndens beslut har antagits till. Vid eventuellt skolbyte bekostas skjutsen av elevens föräldrar.

 

Med anledning av Högsta Förvaltningsdomstolens utslag om rätt till skjuts till två adresser har kommunen fattat beslut att följa utslaget:

(Förskole)elever och gymnasiestuderande har endast en adress i befolkningsregistret. Kommunen är enligt Högsta Förvaltningsdomstolen inte skyldig att ordna kostnadsfri skolskjuts p.g.a. de boendearrangemang ett barn berörs av som följd av föräldrarnas skilsmässa.

Beslutet betyder att skolskjutsen beviljas endast till den adress som finns i befolkningsregistret.

 

En elev som antas till en annan skola än närskola har inte rätt till avgiftsfri skolskjuts eller skjutsningsbidrag.

Elev som flyttar under läsåret inom kommunen eller utanför kommunen har rätt att gå läsåret till slut i den skolan där eleven inledde läsåret, förutsatt att vårdnadshavarna svarar för kostnaderna för skolresorna.

 

Om vårdnadshavarna vill byta skola under skolåret ska mottagande och avgivande skolas rektor höras. Vid ett skolbyte svarar vårdnadshavarna för kostnaderna för skolresorna.

 

Eleverna kan vid vissa stickvägar uppmanas att ta sig ut till närmaste större väg eller till en hållplats. Minimigränsen för att eleverna skall hämtas från huvudvägarna är 2 km i åk 1 - 6, 3 km i åk 7 - 9 och 5 km i gymnasiet.

 

Det är praktiskt sett omöjligt att skolskjutsarna ska hämta samtliga elever från trappan. Kommunen står inte för skjutskostnader för elever som är med i eftermiddagsverksamhet och/eller morgonverksamhet.

 

Om det finns rum i taxibilarna och bussarna kan andra än de som är skolskjutsberättigade åka med på alla rutter och på alla sträckor. Förutsättningen är att man köper kommunens skolbiljett. Biljetterna finns att köpas på kommunbyråerna och kostar för tillfället 2 €/resa om vägen är 1 - 12 km. Om vägen är längre än 12 km kostar biljetten 4 €/resa. Köp av biljetter kan göras på skolorna eller vid Kommungården.

 

Dahls bussar kör normal linjetrafik och betjänar även andra än de som åker skolskjuts. Normalprissatt biljett kan då köpas direkt av chauffören.

 

OBS! TRAFIKIDKAREN ÄR INTE SKYLDIG ATT TA MED EN PASSAGERARE SOM INTE HAR GILTIG BILJETT!

 

Direktiv för ordnandet av skolskjutsar gäller från och med 1.8.2021 (pdf, 763kb)

 

 

Tidtabell

 

Tidtabeller för skolskjutsar 2021 - 2022  uppdaterat 11.8.2021 (pdf, 799 kb)

 

Tidtabeller för skoltaxi 2021 - 2022 (uppdaterad 9.8.21) (pdf, 787 kb)