Boendeenkät om det havsbaserade vindkraftsprojektet Laine

 

 

22.8.2023

 

Brevet i pdf-format (60 kb)

 

OX2 tillsammans med IKEA:s Ingka Investment planerar en havsbaserad vindkraftspark i Finlands ekonomiska zon i Bottenviken. Havsvindkraftsparken består av högst 150 vindkraftverk, havselstationer och eventuellt vätgasproduktionsanläggningar. Den producerade elen förs till land med sjökablar och vätgasen längs rör på havsbotten. På fastlandet sker elöverföringen med luftledning samt i närheten av landföringsområdet med jordkablar.

 

För närvarande pågår processen för miljökonsekvensbedömning (MKB) för projektet, där de viktigaste miljökonsekvenserna av två genomföringsalternativ (VE1, VE2) för den havsbaserade vindkraftsparken utreds. Projektet omfattar fem alternativa sjökabelrutter med flera landföringområden samt tre alternativa rutter för vätgasledningar. Dessutom utreds sju alternativa rutter för elöverföring på fastlandet. Även alternativet VE0 där projektet inte genomförs ingår.

 

Som stöd för konsekvensbedömningen har en boendeenkät utarbetats för att klarlägga till exempel landföringszonerna för sjökablar och vätgasrör samt den nuvarande användningen av närområdet till elöverföringsrutterna på land, synen på projektets konsekvenser samt synpunkter om olika alternativ.

 

Alla som önskar kan svara på enkäten som öppnas 14.8.2023 på https://mpt.link/Laineen-merituulivoimaYVA

 

Svarstiden är fram till 31.8.2023.

 

Mer information om projektet och enkäten fås av:

MKB-konsult:

AFRY Finland Oy

Karoliina Jaatinen

karoliina.jaatinen@afry.com

040 660 4407

 

Projektansvarig:

OX2 / Laine Offshore Wind Oy

Olli Takalammi

olli.takalammi@ox2.com

0400 913 788

ox2.com/sv/finland/projekt/laine

 

Mer information om projektet och MKB-processen (b.l. MKB-programm) finns också på miljöförvaltningens webbplats: ymparisto.fi/sv/medverka/miljokonsekvensbedomning/laine-havsbaserad-vindkraftspark-bottenviken

karta med kraftledningsrutter