Information om försöket med tvåårig förskoleundervisning

 

21.1.2021

 

Kronoby kommun har blivit utvald till försökskommun för försöket med tvåårig förskoleundervisning. Försöket inleds hösten 2021 och avslutas i maj 2024. För Kronobys del gäller det barn födda 2016.

 

Undervisnings- och kulturministeriet väljer ut vilka verksamhetsställen i kommunen som ska delta i projektet. Vi vet ännu inte vilket/ vilka verksamhetsställen som kommer att väljas. Vårdnadshavarna till barn födda 2016 som deltar i småbarnspedagogik på verksamhetsstället eller bor inom området, får ansöka om att deras barn får delta i försöket. Försökskommunen väljer ut de barn som deltar i försöket och de övriga barnen i målgruppen bildar en kontrollgrupp.

 

Syftet med försöket med tvåårig förskoleundervisning är att stärka jämlikheten i utbildningen, utveckla förskolans kvalitet och genomslag, utreda kontinuiteten vid övergångarna småbarnspedagogik – förskola- grundläggande utbildning, utreda familjernas serviceval, samt få information om hur tvåårig förskoleundervisning påverkar barns förutsättningar för utvecklande och lärande, samt deras sociala färdigheter och utvecklingen av en sund självkänsla.

 

Vi inväntar mera information under våren.