17.3.2020 Info Corona/Covid-19

Kronoby kommuns åtgärder och beslut med anledning av statsrådets och presidentens beslut om undantagsförhållanden i Finland.

Vi begränsar och bromsar spridningen av pandemin gemensamt och solidariskt. Genom olika åtgärder strävar vi till att skydda de som är speciellt mottagliga för viruset och för vilka viruset utgör en livsfara. 

ALLMÄNT

 • Inga offentliga tillställningar med fler än 10 deltagare ordnas.
 • Kommer någon i familjen från utlandet är alla familjemedlemmar ur samma hushåll hemma i 2 veckor, som skyddsåtgärd.
 • Kommunens alla allmänna utrymmen såsom idrottsutrymmen, bibliotek och ungdomsutrymmen är stängda. Detta gäller även alla skolfastigheter och Kommungården för utomstående. Stängningarna gäller tillsvidare med början från 16.3 2020
 • Medborgarinstitutets kurser avbryts from 16.3 2020
 • Besök på alla serviceinrättningar undviks, framförallt äldre- och handikappboenden.

SMÅBARNSPEDAGOGIK OCH FÖRSKOLA

 • Vårdnadshavarna sköter i mån av möjlighet barnet hemma från och med 18.3 2020.
 • Verksamhetsenheter inom småbarnspedagogik och förskola hålls ändå öppen, för barn till föräldrar inom branscher som är avgörande för samhällets funktioner. Vilka dessa branscher är klargörs senare.

GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING

 • All närundervisning ställs in från och med 18.3 2020 (fram till 13.4 2020) och skolorna stängs. Undervisning och handledning ordnas på alternativa sätt, om vilket skolans rektor informerar.
 • Undantag görs för årskurserna 1-3 för de elever vars föräldrar arbetar inom branscher, som är avgörande för samhällets funktioner. Vilka dessa branscher är klargörs senare.
 • Närundervisning ordnas även vid behov för elever som fått beslut om särskilt stöd.

GYMNASIET

 • Studentskrivningarna framskrider med komprimerad tidtabell  enligt beslut av studentexamensnämnden från den 13.3 2020
 • Gymnasiets närundervisning avslutas och utrymmena stängs från och med den 18.3 2020 (fram till 13.4 2020). Närmare anvisningar till studerandena kommer från rektorn.

KOMMUNENS PERSONAL

 • Personal som återvänder från utlandsresa är hemma i två veckor.
 • Det är skäl att undvika alla resor Beslut om distansarbete kan också beslutas om efter resa i hemlandet.
 • Deltagande i och ordnande av möten avstås så långt det bara är möjligt.
 • Distansarbete utförs där det är möjligt och om detta överenskommes med förman.
 • Kommunen kommer att göra omorganiseringar och omlokaliseringar i verksamheten på grund av undantagsförhållandena. För personal som berörs kommer mer information av förmännen senare under veckan.

FORTSÄTTNING

Vi avvaktar ytterligare information från nationella myndigheter och informerar kontinuerligt.

Vi uppdaterar informationen regelbundet om fortsatta åtgärder på hemsidan. Följ med Wilma (skolan), Päikky (småbarnspedagogiken) och din e-post.

Följ THL och Social och hälsovårdministeriets rekommendationer.

Sprid inte osäker information. Vid frågor kontakta kommunen (småbarnspedagoik, skola och allmänna frågor) eller Soite (social-, hälso- och sjukvård)