Det är dags att lämna in förslag på mottagare av morsdagsmedaljer

 

 

9.10.2023

 

 

Regionförvaltningsverken ber om förslag på mottagare av morsdagsmedaljer år 2024 senast 3.11.2023. En biologiska mamma, adoptivmamma eller fostermamma som har fyllt 40 år kan få en medalj. Antalet barn är inte avgörande för att beviljas en medalj.

 

Församlingar, föreningar och andra sammanslutningar kan lämna in förslag på mammor som borde få medalj. Om mammans egna barn lämnar in förslaget ska det kompletteras med minst två tillförlitliga och av varandra oberoende bifallande utlåtanden från en organisation eller annan sammanslutning.

 

Morsdagsmedaljen, Finlands Vita Ros´ ordens medalj av I klass med guldkors, tilldelas personer som på ett exemplariskt sätt har fostrat barn och unga och arbetat för familjeliv och föräldraskap. Medaljen kan också beviljas en person som i vidare utsträckning har gjort ett solidariskt fostringsarbete, till exempel inom barnskydds-, familje-, ungdoms- och idrottsorganisationer eller andra samhällsorganisationer.
Medaljen beviljas dock inte personer som är uppfostrare i sitt yrke.

 

Att lämna in ansökan om morsdagsmedalj och medaljerna som delas ut till mammorna är avgiftsfria!

 

Regionförvaltningsverken beaktar både den svenskspråkiga befolkningens andel och att den regionala fördelningen är jämlik bland medaljförslagen. Social- och hälsovårdsministeriet ger riddarordnarna sin framställning om medaljmottagare utgående från regionförvaltningsverkens förslag. Medaljerna överräcks under en nationell fest som arrangeras av Mannerheims barnskyddsförbund på morsdagen.


Förslagen på mottagare av medalj lämnas in på Riddarordnarnas ordensförslagsblankett och social- och hälsovårdsministeriets bilaga. Blanketterna och anvisningarna finns på den offentliga förvaltningens webbtjänst (www.suomi.fi ) och på social- och hälsovårdsministeriets webbplats https://stm.fi/sv/utmarkelsetecken/morsdagsmedaljer
De kan också beställas från regionförvaltningsverken.

 

Förslagen bör lämnas in senast 3.11.2023 till registratorskontoret vid det
regionförvaltningsverk inom vars område medaljkandidaten bor. Ytterligare upplysningar ger kontaktpersonerna inom respektive region.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, PB 5, 13035 AVI (Birkaland,
Mellersta Finland, Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten)
Mer information: inspektör Kirsi Mäenpää