Medborgarbudget

 

 

1.2.2024

 

 

Medborgarbudget, eller deltagande budgetering som modellen också kallas, är ett sätt att involvera kommuninvånarna i beslut om hur kommunens resurser kunde användas. Genom medborgarbudgeten vill man bidra till att öka trivseln, välbefinnandet, livsglädjen och samhörigheten i Kronoby kommun.

 

Kommunstyrelsen föreslår årligen ett lämpligt anslag för Medborgarbudgeten, som fullmäktige godkänner i november när budgeten behandlas. För år 2024 är anslaget 20 000 €. Kommuninvånarna deltar därefter enligt fastställda principer i planeringen och beslutsfattandet av hur anslaget ska användas.

 

 

Medborgarbudgetering består av följande moment:

 

 

1. Idéjakt

Kommuninvånarna får information via kommunens webbsida och olika some-kanaler när insamling av idéer för genomförande av medborgarbudgeteringen inleds. I detta skede välkomnas varje idé som kan göra Kronoby till en bättre kommun för oss alla och som är kopplad till kommunens verksamhet eller ett objekt som kommunen förvaltar.

Idégivarens namn publiceras inte i samband med idén. Kontaktuppgifter lämnas så att utvärderingsgruppen vid behov kan begära ytterligare information. Idéerna skall vara kommunen tillhanda på föreskrivet sätt under mitten av februari.


Enligt utvärderingskriterierna ska en idé som förverkligas

  • följa Finlands lagstiftning och överensstämma med Kronoby kommuns värderingar och strategi
  • omfattas av kommunens befogenheter
  • genomföras i Kronoby kommun och vara till nytta för många personer
  • kunna genomföras med det anslag som finns för medborgarbudgeten
  • gynna ett icke-vinstgivande, allmännyttigt syfte
  • kunna genomföras under det aktuella året
  • vara i enlighet med kommunens plan och kommunens övriga beslut
  • kunna underhållas av kommunen utan nya betydande kostnader

 

 

Idéjakten börjar 1.2 och fortsätter till 15.2.2024. Du kan lämna in din idé via denna länk.

 

 

 

2. Behandling

Idéerna som inkommit inom utsatt tid bearbetas till tydliga förslag av kommunens utvärderingsgrupp, bestående av ledningsgruppen och vid behov fler tjänsteinnehavare.

En preliminär kostnadsberäkning görs eftersom förslagen bör vara verkställbara med det befintliga medborgarbudgetanslaget, även en möjlig tidtabell för verkställande utarbetas. Finns det flera mindre kostsamma idéer kan dessa slås samman av utvärderingsgruppen till ett förslag.

Idéer som inte uppfyller utvärderingskriterierna slopas i det här skedet och utvärderingsgruppen väljer ut 5 konkreta förslag som går till omröstning bland kommuninvånarna. Är någon av de övriga idéerna genomförbar inom ordinarie budget kan också utvärderingsgruppen plocka upp den idén och verkställa den.

 

 

3. Omröstning

Kommuninvånarna kan rösta på de bästa förslagen under 2 veckor och omröstningen bör vara klar inom mars månad. De röstberättigade är fast bosatta kommuninvånare och fritidsboende i kommunen. I omröstningsenkäten bör även finnas en punkt där personen anger kontaktuppgifter och godkänner att hens personuppgifter insamlas, för att möjliggöra en kontroll att personen uppfyller kriterierna.

 

 

4. Genomförande

Det eller de förslag som fått flest röster av kommuninvånarna och som beräknas kunna genomföras med det tillgängliga anslaget verkställs under det aktuella året. Det eller de vinnande förslagen publiceras på kommunens webbsida.