GTK utreder grundvattenområdenas struktur i Kaustby och Kronoby


Geologiska forskningscentralen startar i maj en utredning av den geologiska strukturen på grundvattenområdena Åsen A och B. Utredningen görs i samarbete med Kaustby och Kronoby kommuner samt NTM-centralen i Södra Österbotten.

Den tilläggsinformation som fås genom undersökning av grundvattenområdena tjänar vattenförsörjningen, planeringen av markanvändningen samt grundvattenskyddet. Strukturutredningens mål är att hitta möjliga platser för vattentäkt och precisera placeringen av vattentäktsundersökningarna på grundvattenområdena. Med hjälp av den nya informationen kan man granska de nuvarande gränsdragningarna kring grundvattenområdena samt styra planering och byggande till områden, där riskerna för grundvattnet är mindre. Uppgifterna är också till nytta i olyckssituationer då nödvändiga åtgärder ska förutses och genomföras.

Med hjälp av den hydrogeologiska strukturutredningen fås ny information om bergytan, eventuella bergströsklar, grundvattnets strömningsriktningar samt jordmånens skiktstruktur. På basen av undersökningarna görs också en flödesmodell för grundvattnet på området.

Terrängarbetena inleds med markradarsonderingar i maj 2019. Berggrundens djup, det lösa jordskiktets tjocklek och jordmånens struktur utreds dessutom med hjälp av markborrning, seismisk lodning och tyngdkraftsmätningar under åren 2019 och 2020. Borrningar och installering av grundvattenrör görs endast med markägarens tillstånd. 

Under hösten 2019 eller vintern 2020 görs totalt åtta hammarseismiska lodningar samt totalt 35 km tyngdkraftsmätning på undersökningsområdet. Under mätningarna rör sig en mätningsgrupp på två eller tre personer till fots i terrängen. Fältundersökningarna fortsätter under våren 2020, då lätta slagborrningar görs på området. Med lätta slagborrningar utreds tjockleken på fint sediment som täcker åsmaterialet samt åsavlagringarnas utbredning i ca 40 undersökningspunkter.

Utredningen färdigställs före slutet av år 2020. Totalbudgeten för utredningen är ca 136 000 €.

Undersökningarna görs så att de inte medför olägenhet för markägare eller miljön. Undersökningarna lämnar inga permanenta spår i terrängen. Alla borrningar görs endast med markägarnas tillstånd och markägarna kontaktas skilt angående dem.

Tilläggsuppgifter:
Projektchef Salla Valpola Geologiska forskningscentralen tel. 029 503 5232 salla.valpola@gtk.fi
Överinspektör Krister Dalhem NTM-centralen i Södra Österbotten tel. 029 502 7671 krister.dalhem@ely-keskus.fi
Miljöinspektör Pia-Lena Närhi Kaustby kommun tel. 040 739 3977 pia-lena.narhi@kaustinen.fi
Miljövårdssekreterare Karin Björkgård Kronoby kommun tel. 050 3435 808 karin.bjorkgard@kronoby.fi