Morsdagsmedaljer

 

Regionförvaltningsverket i Västra och inre Finland begär in förslag på mottagare av morsdagsmedaljer år 2020. Förslag på mottagare av medaljer år 2019 ska inlämnas senast 1.11.2019.

Kronoby kommun uppmanar föreningar att göra egna framställningar utgående från era egna kunskaper om lämpliga mottagare av morsdagshederstecken.

Morsdagsmedaljen, alltså Finlands Vita Ros´ ordens medalj av I klass med guldkors, tilldelas för meriter som en exemplarisk fostrare av barn och ungdomar och främjare av familjeliv och föräldraskap. Medaljen kan också beviljas en person som i vidare utsträckning utfört ett solidariskt fostringsarbete, till exempel inom barnskydds-, familje-, ungdoms- och idrottsorganisationer eller andra samhällsorganisationer.

Målet är att mottagarna av morsdagsmedaljen på ett mångsidigt sätt ska representera dagens mammor, både vad gäller meriter och ålder. De som tilldelas medalj bör representera olika grupper, allt från förvärvsarbetande mammor och ensamförsörjare till husmödrar på landsbygden. Också representanter för olika minoritetsgrupper, såsom romer, samer och invandrare, kan finnas med bland de mammor som tilldelas medalj.  Personer med fostran som yrke kan emellertid inte få en morsdagsmedalj.

Om mammans egna barn lämnar in förslaget ska det kompletteras med minst två tillförlitliga och av varandra oberoende bifallande utlåtanden från en organisation eller annan sammanslutning som känner familjen i fråga väl. Också andra anhöriga, bekanta och grannar kan ta initiativ, men då ska själva förslaget framföras av en myndighet, organisation eller annan sammanslutning.

Regionförvaltningsverken beaktar både den svenskspråkiga befolkningens andel och att den regionala fördelningen är jämlik bland medaljförslagen. Social- och hälsovårdsministeriet ger riddarordnarna sin framställning gällande medaljmottagare utgående från regionförvaltningsverkens förslag. Medaljerna överlämnas på en nationell fest som arrangeras på morsdagen av Mannerheims barnskyddsförbund.

Förslagen på mottagare av medalj lämnas in på Riddarordnarnas ordensförslagsblankett och social- och hälsovårdsministeriets bilaga. Blanketterna och anvisningarna finns på den offentliga förvaltningens webbtjänst (www.suomi.fi). De kan också beställas från regionförvaltningsverken.

Förslagen lämnas in senast 1.11.2019 till det regionförvaltningsverk (registratur) inom vars område medaljkandidaten bor:

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, PB 200, 65101 Vasa
(Birkaland, Mellersta Finland, Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten)
Ytterligare information: inspektör Vuokko Asikainen, tfn 0295 018 526

Vid behov kan man kontakta kommunens informatör för hjälp med att fylla i blanketten.