Budget 2020 och ekonomiplan 2021-2022


Kommunstyrelsen behandlade på tisdagens möte budgeten för 2020 samt ekonomiplanen för 2021-2022. Budgeten kommer inte att ha stora förändringar från årets budget.

Tf. kommundirektör Ulf Stenman konstaterar att resultatet räknas bli positivt fastän man har en 2,5 procentig ökning inom både bildningsväsendet och social- och hälsovården.
- Kronoby har gjort bra resultat och gått på rätt väg, men investeringstakten är för hög. Men å andra sidan investerar man i framtidskapital med att sätta pengar på skolor och sjukvård  för att bibehålla den goda servicen.
Småbarnspedagogiken är i fokus och nu satsar man ännu mera på det pedagogiska i förskolor och daghem. Likaså görs en satsning på IT, så att man så småningom för över förtroendeorganen till mer papperslösa. Kommunen kommer också att jobba med att förnya kommunens image.

Skattesatsen hålls oförändrad på 22,00 %. Även fastighetsskatten är oförändrad.

Hur investerar man då i kommunen nästa år?

- 2 800 000e för färdigställande av Nedervetil nya förskola, skola och bibliotek
- 600 000e för renovering av Terjärv vårdcenter för kommande behov
- 230 000e för möbelanskaffning och fast AV-utrustning till Nedervetil skola
- 190 000e för färdigställande av Ådalens slöjdsal
- 160 000e för markområdesanskaffningar
- 65 000e för lätt lastbil till tekniska sektorn
- 60 000e för Centralskolans gårdsplan
- 50 000e för förnyande av uppvärmningssystem vid Sandbacka vårdcenter
- 50 000e för grundförbättring av byggplanevägar enligt nämndens prioritering
- 50 000e för förnyande av gatubelysningen
- 35 000e för gemensam IT-anskaffning bildnings- och fritidsnämnden
- 30 000e för verktyg och inventarier till slöjdsalen vid Ådalens skola
- 26 000e för byte av gransknings- och manskapsbil till räddningsväsendet
- 15 000e för IT-anskaffning Nedervetil skola
- 15 000e för asfaltering av Solrosens gårdsplan
- 15 000e för snöslunga samt utrustning till konstgräsplan

I ekonomiplanen för 2021-2022 finns bland annat följande investeringar planerade:

- 600 000e för byggande av lättrafikleden intill Flygfältsvägen
- 400 000e för renovering av Terjärv vårdcenter för kommande behov
- 268 000e för räddningsväsendet för byte av släckningsbil
- 150 000e för Nedervetil nya skolas parkering och gårdsplan
- 100 000e för planering och förberedande arbeten av Terjärv skola
- 100 000e för omklädningsrum till konstgräsplanen
- 70 000e för utredning om huvudbiblioteket kan flyttas till Kommungården
- 60 000e för grundsanering av Terjärv isrink

 Kommunfullmäktige behandlar budgeten samt ekonomiplanen på budgetmötet den 11 november.