Rekommendation till Soite


KOMMUNSTYRELSENS REKOMMENDATION:

Kronoby kommun har idag HVC verksamhet i Terjärv, Nedervetil och Kronoby sammanlagt
10 dagar, alltså motsvarande 2 HVC mottagningar. Den riktiga fördelningen av invånare per
mottagning är således 3 250 inv/ HVC vilket jämförelsevis är något över Toholampi (3 100
inv/HVC) och Perho (2 800 inv/HVC) men under Tunkkari (8 500 inv/HVC) eller Kannus (5 500
inv/HVC).

Kronoby har en av den förmånligaste HVC kostnader per invånare räknat. Enligt Soites
rapporter från månad 1 - 8, 2019 är kostnaderna för Kronoby 172 €/inv jämfört med t.ex.
Perho 226 €/inv, Toholampi 199 €/inv.

Ser man till tandvården har Kronoby redan idag samkommunens förmånligaste tandvård
med 79 €/besök.

Kronoby kommun har en frisk befolkning och en kvalitativt hög servicenivå. Våra enheter har
varit innovativa och även benägna att testa och försöka nya metoder och gör ett gott såväl
medicinskt som ekonomiskt resultat.

Kronoby kommuns fullmäktige beslutar rekommendera för samkommunen för social- och
hälsovård i Mellersta Österbotten, Soite att:

- Soite tryggar tillgången till service på såväl svenska som finska för
samkommunområdets invånare

- Fortsätta arbetet med att utveckla Sandbacka vårdcenter så att det omvandlas
till ett effektiverat serviceboende och privatiseras.

- Koncentrera mödra- och barnrådgivningen i Kronoby till Nedervetil kommundel

- Koncentrera all social- och hälsovårdsservice i Terjärv kommundel till TVC

- Tandvården förblir oförändrad men mottagningarna i Terjärv flyttas in till TVC

- Kronoby kommun har en läkarmottagning i Kronoby två dagar, Terjärv två
dagar och Nedervetil en dag och därutöver en fungerande
sjukskötarmottagning samt mottagning för patienter med kroniska sjukdomar.
(Observera att denna läkarresurs inte helt räcker till rådgivningsverksamheten
och skolhälsovården. Till den behövs ytterligare en läkarresurs på 4 - 6 dagar
per månad.)

- Laboratorie- och provtagning sker i Kronoby 2 dagar – Terjärv 2 dagar –
Nedervetil 1 dag

- Det finns psykiatrisk sjukskötare i såväl Kronoby som Terjärv.

- Inte fortsätta med köptjänster inom läkarvården utan anlita Soites egna läkare

- Personalen som är anställd av Soite inte själva kan få styra var de arbetar eller
var de inte arbetar. Personalresurserna fördelas så att den utgår från
enheternas eller klienternas behov.

- Man erbjuder de tjänster som produceras i Kronoby även till närliggande byar
och kommuner i och med att servicen kan ges på två språk

- Service produceras så att alla i Kronoby kommun kan nå service på sitt eget
modersmål inom 30 min

- Egenvårdsmaterialmottagning centraliseras till Karleby

- Fysioterapi och hjälpmedelsutlåning i Terjärv och Kronoby bibehålls.

De totala inbesparingarna enligt Soites beräkningar för dessa åtgärder har en kostnadseffekt
på sikt på ca -705 000 € på årsnivå. Hälsovårdsmottagningarnas inbesparing utgör ca -
220 000 € och via åtgärderna gällande Sandbacka minskas kostnaderna med -450 000 €.
Rekommenderade åtgärder minskar på utrymmesbehoven med ca 620 kvm, vilket utgör en
minskning på ca 19 % motsvarande dagens användning eller totalt in hyresinbesparing på ca
-35 000 €.

Denna rekommendation ger enligt vedertagna beräkningar följande inbesparingar:
- 450 000 € Sandbacka
- 220 000 € HVC
-   35 000 € Hyror
---------------------------
TOTALT 705 000 €