GTK utreder grundvattenområdenas struktur i Kaustby och Kronoby

 

Utredningen görs i samarbete med Kaustby och Kronoby kommuner, Terjärv Vatten och Avlopp, samt NTM-centralen i Södra Österbotten.

Den tilläggsinformation som fås genom undersökning av grundvattenområdena tjänar vattenförsörjningen, planeringen av markanvändningen samt grundvattenskyddet. Strukturutredningens mål är att hitta möjliga platser för vattentäkt och precisera placeringen av vattentäktsundersökningarna på grundvattenområdena. Med hjälp av den nya informationen kan man granska de nuvarande gränsdragningarna kring grundvattenområdena samt styra planering och byggande till områden, där riskerna för grundvattnet är mindre. Uppgifterna är också till nytta i olyckssituationer då nödvändiga åtgärder ska förutses och genomföras.

Med hjälp av den hydrogeologiska strukturutredningen fås ny information om bergytan, eventuella bergströsklar, grundvattnets strömningsriktningar samt jordmånens skiktstruktur. På basen av undersökningarna görs också en flödesmodell för grundvattnet på området.

Terrängarbeten inleddes med markradarsonderingar i maj och installering av grundvattenrör i november och december 2019. Under januari och februari 2020 görs totalt 35 km tyngdkraftsmätning på undersökningsområdet. Under mätningarna rör sig en mätningsgrupp på två eller tre personer till fots i terrängen. Några tyngdkraftsprofiler går tvärsigenom gårdar. Mätningarna görs så att de inte medför olägenheter för markägarna eller naturen. De lämnar inte heller några permanenta spår i terrängen. Med tyngdkraftsmätningar undersöks variationer i bergytans höjdnivå med hjälp av en känslig våg (gravimeter, bild 1). Vågen mäter variationer i gravitationen, som beror på bl.a. tjockleken på det lösa jordlagret. Tyngdkraftsmätningarna utförs som linjemätningar med 20 meters mellanrum. GTK står för undersökningarna.

Dessutom görs hammarseismiska lodningar samt lätta slagborrningar på området under våren 2020. Med lätta slagborrningar utreds tjockleken på fint sediment som täcker åsmaterialet samt åsavlagringarnas utbredning i ca 40 undersökningspunkter.

Utredningen färdigställs före slutet av år 2020. Totalbudgeten för utredningen är ca 136 000 €.

Undersökningarna görs så att de inte medför olägenhet för markägare eller miljön. Undersökningarna lämnar inga permanenta spår i terrängen. Alla borrningar görs endast med markägarnas tillstånd och markägarna kontaktas skilt angående dem.

Tilläggsuppgifter:
Projektchef Salla Valpola (GTK) tel. 029 503 5232 salla.valpola@gtk.fi (Geologisk strukturundersökning)
Geofysiker Tuire Valjus (GTK), tel. 029 5032331 (Gravitationsmätningar)