Rusmedelsenkät riktad till kommuninvånare i Mellersta Österbotten och Kronoby samlar åsikter om rusmedelssituationen i kommunerna

 

1.11.2021

 

Använder man för mycket alkohol eller andra berusningsmedel i kommunerna? Har coronatiden orsakat oro för en närståendes missbruk? Enkäten om missbrukssituationen kan besvaras senast den 15 november 2021 på webbplatserna för alla Mellersta Österbottens kommuner och Kronoby kommun. Resultaten av undersökningen kommer att användas i utvecklingen av kommunernas rusmedelsförebyggande arbete. Var och en av oss behövs i arbetet för att förebygga de skadliga verkningarna av missbruk, och det förebyggande missbruksarbetet berör hela befolkningen.

 

Det förebyggande rusmedelsarbetet är proaktiv verksamhet som planerats tillsammans och som minskar behovet av olika tjänster och åtgärdande arbete. Det förebyggande arbetet omfattar alla åldersgrupper och utmanar både kommunala och frivilliga aktörer, från skolpersonal till pensionärsföreningar och företagare som säljer alkohol, att delta i arbetet.

 

Det regionala rusmedelsförebyggande arbetet i Mellersta Österbotten och Kronoby utvecklas i de regionala Pakka-arbetsgrupperna, som samordnas av Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite. Arbetet i kommunerna förs framåt av välfärdsarbetsgrupper och tvärvetenskapliga arbetsgrupper för missbruksförebyggande arbete. Verksamheten styrs av strategin för psykisk hälsa och missbruk för åren 2020-2024 som är relaterad till områdets välfärdsplan.

 

Kommunerna i Mellersta Österbotten och Kronoby kommun använder denna nätenkät för att kartlägga sina invånares syn på rusmedelssituationen i kommunerna och behandlingsalternativen för missbruk. Alla invånare sim fyllt 13 år uppmanas att svara på enkäten. Enkäten kan fyllas i på den egna kommuns webbplats under perioden 1.11 till 15.11.2021. Frågorna gäller alkohol, tobaksprodukter, droger och penningspel. Dessutom ber man i enkäten om observationer angåendeminderårigas användning av rusmedel och coronaepidemins inverkan på rusmedelsanvändningen. Enkäten besvaras anonymt och konfidentiellt. Resultaten av nätenkäten kommer att användas i främjandet av hälsa och välfärd och det rusmedelsförebyggande arbetet i Mellersta Österbotten och Kronoby kommun.

 

Länk till enkäten om rusmedelssituationen:

https://link.webropolsurveys.com/S/3D8D54E66A785850

 

Enkäten om rusmedelssituationen är en del av Pakka-versamhetsmodellen som utvecklats av Institutet för hälsa och välfärd

https://thl.fi/sv/web/alkohol-tobak-och-beroenden/forebyggande-rusmedelsarbete/pakka-verksamhetsmodellen

 

Text: Soites pressmeddelande