Sök bidrag!

 

4.10.2021

 

Bildnings- och fritidsnämnden delar ut bidrag inom ungdoms- och idrottssektorn. Bidragen kan sökas av föreningar och privatpersoner. Ansökningsblanketten skall lämnas in i pappersform till fritidskoordinatorn (Säbråvägen 2, 68500 Kronoby) inom utsatt tid. Mera information kring bidragen fås av fritidskoordinatorn Hanna Aarnio. Följande bidrag kan ansökas om inom oktober månad:

 

Ungdomssektorn:

 

Uppvärmningsbidrag kan ansökas av aktiva ungdomsföreningar inom kommunen för uppvärmningskostnader av föreningens egna klubbhus. I ansökan skall bifogas redovisning jämte elräkningar för perioden 1.7.2020- 30.6.2021. Bidraget delas ut av fritidskoordinatorn
Ansökningstiden är 1.10 – 31.10.2021.

Länk till ansökningsblankett hittar du här.  (pdf, 378 kb)

 

Bidrag för ordningsvaktsskolning och ledarutbildning kan sökas av aktiva ungdomsföreningar för utbildning av egna aktiva ledare. I ansökan skall bifogas kopior på kvitton av kursavgifter och vilka kurser det är frågan om. Bidraget delas ut av fritidskoordinatorn.
Ansökningstiden är 1.10 – 31.10.2021.

Länk till ansökningsblankett hittar du här. (pdf, 375 kb)

 

Idrottssektorn:

 

Bidrag för ledarutbildning kan sökas av aktiva idrottsföreningar för skolning av egna aktiva tränare och ledare. I ansökan skall bifogas kopior på kvitton av kursavgifter och vilka kurser det är frågan om. Bidraget delas ut av fritidskoordinatorn.
Ansökningstiden är 1.10 - 31.10.2021.

Länk till ansökningsblankett hittar du här. (pdf, 375 kb)

 

Uppvärmningsbidrag kan sökas av aktiva idrottsföreningar inom kommunen för uppvärmningskostnader av föreningens egna klubbhus. I ansökan skall bifogas redovisning jämte elräkningar för perioden 1.7.2020 - 30.6.2021. Bidraget delas ut av fritidskoordinatorn.
Ansökningstiden är 1.10 - 31.10.2021.

Länk till ansökningsblankett hittar du här. (pdf, 375 kb)

 

Specialbidrag för simhallskostnader kan ansökas av privatpersoner med en diagnos på en kronisk sjukdom. Bidraget beviljas utifrån en obligatorisk kod, som antecknats på FPA-kortet. I ansökan skall finnas med kopia på Kela kortet och information om i vilken av nejdens tre simhallar man vill simma i. Bland alla sökande lottas ut 10 gångers kort för en totalsumma på max 700€. 10 gångers sim korten kan lösas ut från den simhall som man valt i ansökan. Bidraget delas ut av fritidskoordinatorn.
Ansökningstiden är undantagsvis 1.10 – 31.10.2021.

Länk till ansökningsblankett hittar du här. (pdf, 375 kb)

 

Bidrag för anpassad motion kan sökas för ordnade av idrotts- och motionsgrupper som är anpassade för en viss eller flera målgrupper som är i behov av anpassad idrott av någon orsak. Det är också möjligt att söka bidrag för kostnader som uppstår av extra ledare som gör att en person med behov för anpassning av något slag kan delta i grupp som inte är anpassat enligt personens behov. Bidraget delas ut av fritidskoordinatorn.

Ansökningstiden är undantagsvis 1.10 - 31.10.2021. Bidraget erhålls mot redovisning (inkl. kopior av kvitton på utförda åtgärder), som skall lämnas in efter att verksamheten utförts.

Länk till ansökningsblankett hittar du här. (pdf, 381 kb)