Det är dags att lämna in förslag på mottagare av morsdagsmedaljer år 2022

 

20.10.2021

 

Regionförvaltningsverken ber om förslag på mottagare av morsdagsmedaljer
år 2022 senast 5.11.2021.

 

En biologisk mamma, adoptivmamma eller fostermamma som har fyllt 40 år kan få en medalj. Antalet barn är inte avgörande för att beviljas en medalj. Församlingar, föreningar och andra sammanslutningar kan lämna in förslag på mammor som borde få medalj. Om mammans egna barn lämnar in förslaget ska det kompletteras med minst två tillförlitliga och av varandra oberoende bifallande utlåtanden från en organisation eller annan sammanslutning.

 

Morsdagsmedaljen, Finlands Vita Ros´ ordens medalj av I klass med guldkors, tilldelas personer som på ett exemplariskt sätt har fostrat barn och unga och arbetat för familjeliv och föräldraskap. Medaljen kan också beviljas en person som i vidare utsträckning har gjort ett solidariskt fostringsarbete, till exempel inom barnskydds-, familje-, ungdoms- och idrottsorganisationer eller andra samhällsorganisationer. Personer med fostran som yrke kan emellertid inte få en morsdagsmedalj.

 


Nedre åldersgränsen för kandidaterna är 40 år. Målsättningen är att personerna som belönas med medalj ska representera så olika grupper som möjligt, exempelvis förvärvsarbetande mammor, ensamförsörjare, husmödrar
på landsbygden med flera och dessutom olika minoritetsgrupper, till exempel
romer, samer och invandrare.


Kandidaterna bör också representera mammor i olika åldrar. Antalet barn är
ingen avgörande motivering för att beviljas en morsdagsmedalj.


Regionförvaltningsverken beaktar både den svenskspråkiga befolkningens
andel och att den regionala fördelningen är jämlik bland medaljförslagen.
Social- och hälsovårdsministeriet ger riddarordnarna sin framställning om
medaljmottagare utgående från regionförvaltningsverkens förslag. Medaljerna
överräcks under en nationell fest som arrangeras av Mannerheims
barnskyddsförbund på morsdagen.


Förslagen på mottagare av medalj lämnas in på Riddarordnarnas
ordensförslagsblankett (pdf, 639kb) och social- och hälsovårdsministeriets
bilaga (word, 260kb). Blanketterna och anvisningarna finns på den offentliga förvaltningens webbtjänst (www.suomi.fi).


Förslagen bör lämnas in senast 5.11.2021 till registratorskontoret vid det
regionförvaltningsverk inom vars område medaljkandidaten bor:


Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, PB 5, 13035 AVI
(Birkaland, Mellersta Finland, Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta
Österbotten)
Mer information: avdelningssekreterare Kirsi Mäenpää, tfn 0295 018 518

e-post: fornamn.efternamn@rfv.fi