Det västra alternativet väljs för lokalisering av stamväg 63 på avsnittet Ena-Kaustby

 

5.10.2021

 

I lokaliseringsutredningen för förbättring av stamväg 63 på avsnittet Ena-Kaustby har det fattats beslut om vilket alternativ som väljs för den fortsatta planeringen. NTM-centralen i Södra Österbotten beslöt tillsammans med projektgruppen att välja alternativ 2, dvs. det så kallade västra alternativet som det primära alternativet för den fortsatta planeringen.

 

Lokaliseringsplanen för stamväg 63 inklusive sträckningsalternativ presenterades vid ett tvåspråkigt Teams-möte för allmänheten 1.9.2021. Under mötets livliga fråge- och diskussionsavsnitt framgick tydligt hur viktigt invånarna och företagarna i området anser att förbättringen av det multiproblematiska vägavsnittet är. För många var det viktigast att förbättringen görs så snabbt som möjligt och det är sekundärt om det västra eller östra vägsträckningsalternativet vid Kortjärvi väljs.

 

Under mötet ställdes flest frågor och gavs mest kommentarer om det västra alternativet 2, vilket å ena sidan ansågs vara det bästa alternativet och å andra sidan problematiskt på grund av att naturstigen i Kortjärvi korsas. I den inofficiella omröstningen i slutet av infomötet fick det västra alternativet uppenbart större understöd. I responsen som gavs efter infomötet jämnades understödet ut.

 

Av responsen fick planerarna också bra förslag på hur anslutande vägar kan arrangeras så att de betjänar lokalinvånarna på bästa sätt. Förslagen undersöks noggrannare i följande planeringsskeden. Konstaterades också att i den fortsatta planeringen preciseras vägsträckningen bland annat med en bullerutredning, naturutredning och en mera detaljerad planering av väganslutningar.

 

Projektgruppen som styr planeringen har hållit möte för att besluta om val av alternativ på basis av responsen från infomötet för allmänheten och resultaten av projektbedömningen. Till projektgruppen hör utöver NTM-centralen i Södra Österbotten även kommunerna Kaustby, Kronoby och Evijärvi samt Södra Österbottens förbund, Österbottens förbund och Mellersta Österbottens förbund. Projektgruppen beslöt enhälligt att föreslå alternativ 2 västra för den fortsatta planeringen, eftersom det på basis av projektbedömningen är bättre än alternativ 3 östra med avsikt på nyttokostnader och genomslagskraft. Av dessa orsaker uppskattades också att det västra alternativet har klart bättre möjligheter att avancera till verkställande. Korsningen av naturstigen, som är den mest betydande olägenheten av det västra alternativet, ansågs kunna ordnas med en underfart och genom att precisera sträckningen i den fortsatta planeringen så att bullerolägenheterna och olägenheterna för rekreationsanvändningen minimeras.

 

De viktigaste grunderna för att det östra alternativet förkastades ansågs vara uppenbart sämre nyttokostnadsförhållande och trafikservicenivå samt att vägsträckningen dras genom ett smalt område mellan Djupsjöbacka och Långvekasjön.

 

Lokaliseringsplanen finslipas under slutet av år 2021. Projektets följande skede är antingen att göra upp en översikts- eller vägplan, men tidtabellen är ännu inte fastslagen. NTM-centralen i Södra Österbotten anser att det är viktigt att förbättra avsnittet på stamväg 63 som har den sämsta servicenivån och försöker ordna finansiering för den fortsatta planeringen av projektet.

 

Mer information:

  • Arbetets beställare NTM-centralen i Södra Österbottens ledande trafiksystemexpert Timo Liljamo: 029 502 7796, e-post: fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi
  • Planeringskonsultens A-insinöörit Civil Oy:s projektchef Juha Vehmas: 0400 178 926 fornamn.efternamn@ains.fi

 

NTM-centralens pressmeddelande

----------------- -----------------------

 

Foto: Karta över vägsträckningsalternativet för stamväg 63 Ena-Kaustby som väljs för den fortsatta planeringen.

Paeaesuuntaselvitys linjaus 01102021 002