Utredningen om strukturen på Åsen grundvattenområde i Kaustby och Kronoby har blivit klar

 

10.3.2021

 

Informationen som fås genom undersökning av grundvattenområden betjänar vattenanskaffningen, planeringen av markanvändningen samt skyddandet av grundvatten.

 

Geologiska forskningscentralen utredde under åren 2019 – 2020 den geologiska strukturen och grundvattenförhållandena på Åsen grundvattenområde i Kaustby och Kronoby. Utredningen gjordes i samarbete med NTM-centralen i Södra Österbotten, Kaustby och Kronoby kommuner samt Terjärv Vatten och Avlopp Ab.

 

Undersökning av grundvattenområdena tjänar vattenanskaffningen, planeringen av markanvändningen samt skyddandet av grundvattnet. Med hjälp av den nya informationen i strukturutredningen granskas nuvarande gränser för grundvattenområden, styrs planläggningen och byggandet samt preciseras placeringen av vattentäktsundersökningar på grundvattenområden. Informationen är även till nytta då man ska förutse och utföra åtgärder vid olyckssituationer.

 

På undersökningsområdet gjordes ca 37 km markradarlodningar, 35 km tyngdkraftsmätningar, 14 tunga jordmånsborrningar och installerades 11 grundvattenobservationsrör samt gjordes 53 lätta jordmånsborrningar. Vid undersökningarna fick man mera information om bland annat berggrundens position, grundvattnets nivå och flödesriktningar samt jordmånens skiktstruktur. Dessutom uppgjordes en preliminär flödesmodell för grundvattnet på grundvattenområdet.

 

Åsen grundvattenområde är beläget på ett sydost-nordvästligt åsavsnitt, som går från Vetil via Kaustby och Kronoby mot Karleby och dyker ner i havet utanför Karleby. Sanden som är avlagrad av strandkrafterna täcker hela undersökningsområdet förutom moränbackarna, och på området kan ställvis urskiljas tydliga strandbukter. På undersökningsområdet finns ställvis tjocka moränformationer som inte följer berggrundens kontur eller stiger högre än strandformationerna. Den grovkorniga åskärnan löper huvudsakligen smal och tunn längs den nordväst-sydostliga sänkan i berggrunden.

 

Genom grundvattenområdet går en nordväst-sydostlig sänka i berggrunden där bergytans nivå varierar mellan +35 och +50 möh. Vid grundvattenområdets södra gräns stiger bergytans nivå till ställvis mellan +55 och +60 möh. Grundvattenytan är som lägst vid Perho ås strandzon på nivån +49 möh och som högst på nivån +56 möh i grundvattenområdets sydligaste del på området mellan Lilla Miesjärv och Puumala vattentäkt. Grundvattnet strömmar huvudsakligen längs den vattenledande åskärnan i undersökningsområdets västra del mot nordväst och i områdets östra del mot öst.

 

På grundvattenområdet förekommer vattendelarområden sydost om travbanan och i den nordvästliga delen nära gränsen mellan Åsen och Vibergsåsen grundvattenområden. På undersökningsområdet upptäcktes inga bergströsklar som dämmer upp grundvattnets flöde. Åsen grundvattenområde är en formation som delvis samlar vatten ur sin omgivning och delvis avger vatten till omgivningen. Tjockleken på jordlagret som skyddar grundvattnet varierar mellan två och tio meter, med två till åtta meter i områdets nordvästra och östra del samt åtta till tio meter i områdets mellersta del.


På basis av den geologiska strukturutredningen och den undersökningsinformation som finns sedan tidigare konstaterades grundvattenområdets avgränsning huvudsakligen vara geologiskt sett korrekt. Vattennivån i sjöarna Lilla Miesjärv och Stora Miesjärv som ligger inom gränsen för grundvattenområdet i områdets södra del är lägre än på grundvattnets bildningsområde. På basis av undersökningarna strömmar vatten från grundvattenområdet mot Lilla och Stora Miesjärv. Strandinfiltrering kan emellertid ske från sjöarna till grundvattenbassängen. Grundvattenområdets yttre gräns föreslås bli snävare vid Lilla Miesjärv och Stora Miesjärv.

 

Utredningen om den geologiska strukturen och grundvattnets flödesmodell för Åsen grundvattenområde i Kaustby och Kronoby finns att läsa i Geologiska forskningscentralens Hakku-tjänst  via denna länk.

 


Tilläggsinformation:

Projektchef Salla Valpola, Geologiska forskningscentralen, tel. 029 503 5232, salla.valpola@gtk.fi
Överinspektör Krister Dalhem NTM-centralen i Södra Österbotten tel. 029 502 7671 krister.dalhem@ely-keskus.fi
Miljöinspektör Pia-Lena Närhi, Kaustby kommun, tel. 040 739 3977 pia-lena.narhi@kaustinen.fi
Miljövårdssekreterare Karin Björkgård, Kronoby kommun, tel. 050 3435 808 karin.bjorkgard@kronoby.fi