Byggnadstillsynens avgifter

 

Bygglov

2.1

Uppförande, utvidgning eller ombyggnad av en byggnad per byggnad

110 €

 

därtill enligt byggnadens/utvidgningens totalyta

1,50 €/m2

2.2

Uppförande, utvidgning eller ombyggnad av en fritidsbostad samt
en därtill anknuten ekonomibyggnad:

 

 

per byggnad

110 €

 

därtill enligt byggnadens totalyta

5 €/m2

2.3

Uppförande, utvidgning eller ombyggnad av en byggnad som till sin konstruktion och utrustning är enkel:

 

 

per byggnad

110 €

 

därtill enligt byggnadens totalyta

0,60 €/m2

2.4

Reparationer och ändringar som kan jämföras med uppförande av en byggnad eller som utökar våningsytan (annat än utvidgning)

 

 

per byggnad

110 €

 

därtill enligt utökningen av våningsytan

1,50 €/m2

2.5

Reparationer och ändringar som kan inverka på säkerheten och de hälsomässiga förhållandena samt en väsentlig ändring av ändamålet

 

 

per byggnad

110 €

 

därtill enligt totalytan för den del av byggnaden som ändras

1,50 €/m2

2.6

Övriga åtgärder kring konstruktioner som är byggnader och kräver bygglov

110 €

2.7

För bygglov som beviljas i efterskott tillämpas en höjning av avgifterna med 50 %

 

2.8

Uppförande / ändring av vindkraftverk

 

 

under 500 kW

400 €

 

500 kW - 1 MW

1000 €

 

1 MW - 3 MW

1500 €

 

3 MW eller större

2000 €

 

 

 

 

Basstation för mobil kommunikation och mast,

 

 

avgiften beror på tillsynens arbetsmängd, minst

200 €

 

därtill enligt byggnadens totalyta

1,50 €/m2

 

3 Åtgärdstillstånd och anmälan

3.1

Per byggnad eller åtgärd

100 €

 

Avloppsvattensystem, mindre mast, fasadåtgärd mm.

 

3.2

Jordvärme och bergvärme

150 €

 

Vindkraftverk för fastighet

100 €

 

Pälsfarmers skugghus 1,20 € / löpmeter dock minst

100 €

3.3

Åtgärdsanmälan enligt kommunens byggnadsordning

70 €

 

 

 

 4 Rivningslov

4.1

Rivningslov, rivning av byggnad

110 €

4.2

Rivning av byggnad när den ingår i bygglovet

50 €

4.3

Anmälan om rivning av byggnad, utanför detaljplaneområde

70 €

 

 

 5 Tillstånd för miljöåtgärder

5.1

Jordbyggnadsarbete och trädfällning eller någon annan härmed jämförbar åtgärd som förändrar landskapet

100 €

 

6 Övriga myndighetsuppgifter inom behandlingen av tillstånd och tillsynen över byggnadsarbete

6.1

Hörande/anmälan om att tillståndsansökan anhängiggjorts/rågranne

45 €

 

Dessutom eventuella kostnader för kungörelse och anmälningar minst eller enligt de faktiska kostnaderna

100 €

6.2

Annan syn än sådan som bestäms i tillståndsbeslutet, myndigheten beviljar intyg eller ger utlåtande

75 €

6.3

Fastställande av maximiantalet personer i samlingslokaler och samlings områden genom separat beslut

100 €

6.4

Beslut om sakkunniggranskning och extern granskning

75 €

6.5

Avvikelse från planen

75 €

 

 

7 Rätt att påbörja arbeten

7.1

Givande av tillstånd på ansökan, att helt eller delvis utföra ett byggnadsarbete, eller vidta en åtgärd, mot ställande av säkerhet innan ett beslut som gäller tillstånd har vunnit laga kraft

110 €

 

 

8 Beslut i anknytning till gällande tillstånd

8.1

Förlängning av tillståndets giltighetstid för påbörjande av arbetet slutförande av arbetet, samt ändring av en bestämd tid eller ett tillståndsvillkor eller annan ändring av bygglovet

100 €

 

 

9 Utlåtande eller bedömning som begärts hos byggnadstillsynsmyndigheten

 

Ett sådant skriftligt förhandsutlåtande, eller en sådan skriftlig bedömning av en till åtgärden anknuten, till sin omfattning begränsad fråga (t.ex. anpassning till miljön, hållfasthet eller säkerhet), som på begäran av den som påbörjat ett byggprojekt, ges av myndigheten i egenskap av byggnadstillsynsmyndighet

 

9.1

Utlåtande eller bedömning 100 €

 

 

10 Utmärkning och kontroll av plats och höjdläge

10.1

Uppförande av bostadsbyggnad som omfattar högst 2 bostadslägenheter

200 €

10.2

Uppförande av ekonomibyggnad eller motsvarande mindre byggnad (max 120 m2)

120 €

10.3

Andra byggnader

 

 

högst 200 m2

200 €

 

över 200 m2

300 €

10.4

Ekonomibyggnad av enkel konstruktion (kallt förråd) max 40 m2

60 €

10.5

Inspektion av platsen för konstruktioner och tekniska anordningar, som särskild åtgärd, eller i samband med kontrollen av platsen

60 €

 

 

11 Inhägnande

 

En bestämmelse som byggnadstillsynsmyndigheten på ansökan utfärdar om skyldighet att bygga inhägnad och/eller om inhägnadens art och placering samt kostnadsfördelning mellan grannarna

 

11.1

Beslut

110 €

 

 

12 Placering av samhällstekniska anordningar

12.1

Beslut om placering av en ledning eller en mindre anläggning, konstruktion eller anordning som betjänar samhället eller en fastighet

200 €

 

 

13 Avgifter för beslut om tvångsmedel

 

Underhåll av byggnad
Reglering av kvartersområde
Beslut om förpliktelse
Avbrytande av byggnadsarbete
Vite och hot om tvångsutförande

 

13.1

Ett förordnande om avbrytande av arbete som en tjänsteinnehavare utfärdar och ett beslut av nämnden om huruvida förordnandet förblir i kraft eller ej

160 €

13.2

Ett beslut av tillståndssektionen/ byggnadsinspektören om att inom utsatt tid rätta till vad som gjorts eller försummats

160 €

13.3

Beslut om föreläggande av vite

160 €

13.4

Beslut om hot om tvångsutförande

160 €

13.5

Beslut om utdömande av vite

160 €

13.6

Beslut om verkställighet av tvångsutförande

 

 

En tvångsåtgärd bör rikta sig till den som ansökt om tillstånd eller vidtagit en åtgärd

160 €

 

 

14 Avgörande som gäller planeringsbehov mindre undantag

14.1

Avgörande om planeringsbehov (tillståndssektionen)

200 €

14.2

Mindre undantag som tillsyningsmyndigheten beviljar i samband med tillståndsbeslutet

60 €

 

 

15 Planeringsavgift

15.1

För de i kommunen fastställda strandgeneralplanenområdena

220 €

 

 

16 Undantagslov

16.1

Beviljade undantagslov

400 €

16.2

Förkastade undantagslov

200 €