Direktiv för väghållning

 

 

28.9.2023

 

 

Kommunfullmäktige godkände på sitt möte 25.9 de nya direktiven för väghållning. I kommunen finns tre typer av vägar: statens vägar (landsvägar), kommunens vägar (detaljplanevägar) och enskilda vägar. De enskilda vägarna är i sin tur indelade i fyra kategorier.

 

Vid uppgörandet av Kronoby kommuns väghållningsdirektiv har det fästs stor vikt vid att kunna erbjuda kommuninvånarna konkurrenskraftig och jämlik service: Därför åtar sig kommunen också uppgiften att sköta fler vägar än vad som föreskrivs i lagen.

 

Kommunen utdelar årligen en öronmärkt summa i form av väghållningsbidrag. Tekniska och miljönämnden ansvarar för närmare utarbetande av principer för erhållandet av väghållningsbidrag samt för beviljande av bidrag. Väghållningsbidraget används för grundförbättringar av enskilda vägar som har officiella väglagvägar samt för administrationskostnader som uppstår i samband med bildandet, förnyandet eller sammanslagning av officiella vägar. 

 

Väglagen uppmuntras också ansöka om statliga medel från NTM-centralen. Bidrag kan beviljas för grundförbättring av enskilda vägar samt för reparationer. NTM-centralen bedömer hur brådskande och relevant projektet är. Beslut om bidrag fattas av den behöriga NTM-central, inom vars område vägen i sin helhet eller till största delen är belägen. Förordningen om enskilda vägar har temporärt ändrats för åren 2023–2025. Under dessa tre år kan väglag få statsbidrag med större bidragsprocent för grundlig förbättring av en enskild väg.

 

Mer information samt direktiven för väghållning hittar du via denna länk.