Informationsmöte om malmletning på västra sidan av Terjärv

 

 

21.8.2023

 

 

Grafintec Oy:s brev i pdf-format

 

Säkerhets- och kemikalieverket (TUKES) har 31.5.2023 mottagit en ansökan om malmletningstillstånd från Grafintec Oy, tillståndsnummer ML2023:0076 och namn Emas 1. Ansökningsområdet är beläget på västra sidan av Terjärv, huvudsakligen inom Kronobys kommungräns. Med detta brev vill vi informera om bolagets prospekteringsplaner inom ansökningsområdet.

 

Grafintec Oy är ett finskt bolag inom grafitteknologi och mineralprospektering som huvudsakligen bedriver forskning och utveckling av grafit och anodmaterial. Bolaget undersöker potentialen för olika batterimineralfyndigheter i Finland och bl.a. lämpligheten av naturlig grafit som råmaterial för anodtillverkning i batteriindustrin.

 

Ansökningsområdet Emas 1 täcker en total yta på 15,69 kvadratkilometer och är delvis beläget på era fastigheter. Området är uppdelat i två delar på den västra sidan av Teerijärvi: Hästbacka-området i norr och Emas-Kaitåsen-området i söder. Den södra delen av Emas-Kaitåsen-området sträcker sig över Evijärvis kommungräns med cirka 1,5 kvadratkilometer. Bolaget ansöker om undersökningstillståndet för en period om fyra år. Ansökningsområdet finns också tillgängligt på gruvmyndighetens hemsida https://gtkdata.gtk.fi/kaivosrekisteri/.

 

En upplysning om ansökan kommer att anslås på https://tukes.fi/malminetsintaluvat-ja-valtaukset.

 

Området bedöms ha en särskilt god potential för nickel-, kobolt- och grafitmalmer. Denna bedömning baseras på arkivstudier utförda av bolaget samt på geologin, geokemin och geofysiken i det område som omfattas av ansökan, vilka tidigare har studerats av Geologiska forskningscentralen i Finland. Den mineralprospektering som hittills utförts visar tydligt att området har en hög malmpotential.

 

Ett malmletningstillstånd enligt gruvlagen innebär att innehavaren har rätt att undersöka om det finns ekonomiskt utvinningsbara malmer inom tillståndsområdet. Tillståndet innebär inte någon äganderätt till marken. Bestämmelserna i tillståndet reglerar innehavarens prospektering och andra relaterade aktiviteter i området, den säkerhet som ska tillhandahållas, kommunikation med markägare och andra intressenter, ersättning som ska betalas till markägare och ersättning för eventuella skador eller olägenheter som orsakas av prospekteringen. Tillståndshavaren är skyldig att följa bestämmelserna i tillståndet.

 

Prospekteringsarbetena ska utformas och utföras på ett sådant sätt att de orsakar så liten skada eller olägenhet som möjligt för människor och naturmiljö. Detaljerade planer för varje prospekteringsfas ska skickas till gruvmyndigheten och ska även skickas till markägarna och miljömyndigheterna innan prospekteringen påbörjas.

 

Möjliga prospekteringsmetoder inkluderar kartering av berggrund och stenblock, geofysiska mätningar, bergborrning och undersökningsgrävningar. Eventuell småskalig brytning av berggrundens yta kommer att utföras i enlighet med miljömyndighetens anvisningar. Tidigast möjliga startdatum för prospekteringsarbeten på fältet är hösten 2023.

 

Syftet är att utforska möjligheter att utnyttja potentiella batterimineralfyndigheter för att möta de växande behoven inom batteriindustrin. Nickel, kobolt och grafit behövs för tillämpningar till litiumjonbatterier. Efterfrågan på dem har ökat snabbt i takt med att nya alternativ söks för att mildra klimatförändringarna. Strävan att minska användningen av fossila bränslen har ökat användningen av elbilar och förnybar energi, till exempel, vars batterier och energilagring använder bland annat nickel, kobolt och naturlig grafit, som finns med på EU:s lista över kritiska mineral.

 

Vår malmletning syftar till att lokalisera platsen för en potentiell malmfyndighet och fastställa dess geologiska egenskaper genom prospektering. Prospekteringen kommer att ta flera år och vid behov kommer en förlängning av malmletningstillståndet att sökas innan ett eventuellt gruvtillstånd söks. Om fyndigheten visar sig vara ekonomiskt bärkraftig kommer beslut att fattas om ytterligare åtgärder och en ansökan om gruvtillstånd. Innan ett faktiskt beslut om att bygga en gruva eller mer detaljerade planer kan fattas måste vi ha en klar uppfattning om att den potentiella gruvan uppfyller alla villkor. De kommande åren kommer att ägnas åt prospektering, genomförbarhetsstudier, miljöstudier och andra studier. Prospekteringen och den eventuella gruvdriften måste vara hållbar med hänsyn till miljön, det lokala samhället, tillgången på råvaror och verksamhetens lönsamhet. Om gruvan blir verklighet skulle den få stor betydelse för oss och hela värdekedjan inom batteriindustrin, och den skulle direkt och indirekt skapa arbetstillfällen i närområdet.

 

Vi vill säkerställa att alla aspekter beaktas så tidigt som möjligt. Vårt bolag har åtagit sig att respektera alla våra intressenter, arbeta med det lokala samhället och se till att vår verksamhet är ansvarsfull. Nyckeln till den planerade prospekteringen är en öppen dialog, där alla parter diskuterar både fördelar och farhågor baserat på fakta.

 

Vi kommer att kontakta er i god tid om prospekteringen planeras på er mark och förse er med våra planer så att ni kan kommentera dem. Vi kommer även att sträva efter att anordna informationsmöten eller skicka ut informationsbrev innan fältjobb påbörjas och då prospekteringen gått framåt.

 

Informationsmöte 29.8.2023 kl. 18-20

 

Vi välkomnar er till ett öppet informationsmöte tisdagen den 29.8.2023 kl. 18-20 på Terjärv Ungdomsförening r.f., Kyrkstigen 1, 68700 Terjärv för att ge mera information om Grafintec Oy:s prospekteringsplaner inom malmletningsområdet Emas 1 ML2023:0076. Kaffe och tilltugg kommer att serveras.

 

Vi ger er gärna mer information om vår malmletning. Om ni har några frågor, vänligen kontakta oss antingen per telefon eller genom att skicka e-post till undertecknad.

 

Ytterligare information om bolagets malmletning och övriga verksamhet finns på bolagets hemsida www.grafintec.fi.

 

Med vänliga hälsningar,

Rasmus Blomqvist

Verkställande Direktör

+358 50 587 7246

rasmus.blomqvist@grafintec.com

karta över malmletningsområde på västra sidan av Terjärv