Mars nyhetsbrev

 

 

27.3.2024

 

 

Här kan du läsa mars nyhetsbrev i pdf-format (5.2 Mb)

 

 

Kom ihåg att rösta!

Kommunen fick in hela 67 idéer på vad medborgarbudgeten 2024 ska användas till. Tack för stort deltagande i idéjakten.

Vi har valt ut fem förslag som är möjliga att förverkliga med anslaget på 20 000 €, så nu är det dags att rösta!

 

De utvalda förslagen är:

-mera redskap till befintlig lekpark
-gör en vandringsled ännu bättre
-en hundpark förverkligas
-en motionstrappa byggs
-en utomhus skridskobana under vintern

 

Du kan rösta via denna länk. Då du bestämt vilket av alternativen du vill rösta på, så kommer ett tilläggsurval där du kan välja i vilken kommundel, vilken lekpark eller vilken vandringsled du vill rösta på.

Alla fast bosatta kommuninvånare och fritidsboende i Kronoby kommun får rösta en gång. Röstningen pågår till 1.4.2024.

 

Sök stipendium

Nu kan unga mellan 16 och 24 år, som studerar på andra stadiet eller vid folkhögskola och som per 31.1.2024 har Kronoby som hemkommun, söka stipendier på 50 euro.

Fritt formulerade ansökningar, som bör innehålla namn, skola, bankuppgifter samt kommundel, sänds senast 12.4.2024 per e-post till kronoby.kommun@kronoby.fi eller per post till Kronoby kommun, Säbråvägen 2, 68500 Kronoby.

 

Gratis utlåning av elcyklar av terrängmodell

*Pling, pling!*

Vägarna börjar bli bara igen och cykelsäsongen drar strax igång på allvar. Goda nyheter är att Pigga pedister-projektet även i år har fått finansiering av Traficom. Vi fortsätter därför med ett liknande koncept som i fjol, det vill säga med gratis utlåning av elcyklar. Detta år läggs fokus på cyklar av terrängmodell och cyklarna kommer att utlånas via bibliotekets verksamhet med start 15.4.2024.

Projektet har även som mål att utarbeta en broschyr över cykelleder, vilket är något som har efterfrågats av många. Mer info om projektet kommer att finnas på kommunens webbplats så snart detaljerna klarnar.

 

Kommunens klimatåtgärder år 2023

År 2023 gick i energisparandets tecken: Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina påverkades hela energisituationen och elpriset steg avsevärt. En utredning som gjordes visade att Kronoby kommuns faktiska elförbrukningen under vintern 2022–2023 minskade med 6,8 %. Sett till utomhusbelysningen skedde det en minskning på hela 16 % genom att införa nattsläckning.

I övrigt kan det konstateras att kommunens uppställda klimatmål har varit realistiska och att de allra flesta målen planerade för år 2023 har kunnat uppfyllas: Totalt 62 av de 66 mål som definierats för år 2023 uppfylldes helt eller delvist.

Några exempel på klimatgärningar som gjordes i fjol var att vi tog i bruk ResQ-appen för försäljning av överbliven skolmat, samtliga av kommunens skolor blev Grön Flagg-certifierade och en vägplan för gång- och cykelleden längs sträckan Murick–Backända uppgjordes.

Uppföljningen av klimatåtgärderna kommer så småningom att kunna läsas på kommunens webbplats.

 

Kommunens bokslut

Kommunens bokslut för 2023 uppvisar ett överskott på nästan 3,4 miljoner euro, vilket är betydligt bättre än det ursprungliga budgeterade resultatet på 1,9 miljoner euro.

Den enskilt främsta orsaken är att skatter och statsandelar inflöt mera än prognostiserat. Andra faktorer som bidragit till det positiva resultatet är att verksamhetsintäkterna blev högre än budgeterat och att de långsiktiga effektiveringsåtgärderna burit frukt.  

Kommunen har inte behövt lyfta nya lån under året. Lånestocken låg vid utgången av året på 17,9 miljoner euro och därmed är lånebördan per invånare 2 824 euro.

Efter flera resultatmässigt goda år och ett relativt stort ackumulerat överskott känns kommunens ekonomi stabil. För Kronoby liksom för många andra kommuner medför kommande års skatte- och statsandelsprognoser ändå orsak till fortsatt eftertänksamhet och noga överlagda beslut.

Bokslutet behandlas i kommunfullmäktige i juni.

 

En miljon soppåsar

Yle arrangerar våren 2024 kampanjen En miljon soppåsar, vars mål är att uppmuntra folk att samla ihop en miljon påsar skräp ur sin omgivning och anteckna sina påsar i räknaren på adressen Svenska.yle.fi/miljonsoppasar.

Kampanjen ordnades för första gången våren 2023 och under den perioden noterades 210 372 påsar. När räknaren igen öppnar fortsätter den från det här antalet.
Kronoby kommun deltar i kampanjen även i år. Kampanjen pågår 15.4-5.6.2024.

 

Vindkraftprojektet i Småbönders

Vindkraftprojektet i Småbönders avancerar i och med att Kvarnbackens delgeneralplan nu sätts till påseende. Utlåtande begärs från myndigheter och intressenter. Efter att inkomna utlåtanden och anmärkningar gåtts igenom besluter kommunstyrelsen om eventuella ändringar i planhandlingarna och sätter sedan det slutliga planförslaget till påseende.

 

Ett informationsmöte för allmänheten om planutkastet samt MKB-beskrivningen hålls 10.4 kl.18-20 vid Småbönders UF lokal (Småböndersvägen 576, 68750 Småbönders). Kaffe serveras från kl.17.30.

 

Sommarjobbare valda
Vi fick in över 100 ansökningar till kommunens sommarjobb. Stort tack till alla som sökte!
Listan på de 40 valda finns här. Kom ihåg att bekräfta att ni tar emot jobbet. Meddela även om ni inte tar emot jobbet.

 

Initiativ

Kommunfullmäktige behandlade invånarinitiativet om Nedervetil kommundel på sitt senaste möte. Efter diskussioner och röstning beslöt kommunfullmäktige att Kronoby kommun motsätter sig en överföring av Nedervetil kommundel till Karleby. Invånarinitiativet går nu vidare till ministeriet som besluter om vad som ska ske till näst.

Kommunen mottog även ett likadant invånarinitiativ angående Terjärv kommundel. Ärendet utreds och kommer att komma upp i kommunfullmäktige i höst.

 

Föreningsinfo

Torsdagen den 4 april klockan 17.30-20.00 (OBS! märk ny tid) ordnas en workshop på Nedervetil skola kring att engagera företagsgrupper i föreningars talkoarbete. Det är ett projekt som Centria har på gång och det står också för workshoppen. Under samma kväll kommer även Aktion Österbotten att informera om byaverksamhet och bidrag som kan sökas via dem. Anmälning sker via följande länk.

 

MI informerar

Kursplaneringen för hösten har påbörjats. Om ni har några önskemål angående kurser, vänligen meddela oss på kronoby.mi@kvarnen.fi.

 

Under våren kommer vi att ordna följande föreläsningar:

 

Måndag 15.04.2024 kl. 18:00

Föreläsning med den internationella fotbollsdomaren Lina Lehtovaara.
Läs mera och anmäl dig här.

 

Onsdag 24.04.2024 kl. 18:00

Veteranernas arv, traditioner, frontminnen och frontsånger

Föreläsning med Rodney Strandvall som är kapten för reserven och ordförande för Nylands Brigads Gilles lokalavdelning för Norra Österbotten och veterandottern, Veteransångarnas dirigent, musikpedagog Eva-Lott Björklund.
Läs mera och anmäl dig här.

 

Söndag 28.04.2024 kl. 14:00

Att förstå och besegra bröstcancer.

En föreläsning med överläkaren Jenny Nyqvist-Streng från Skaraborgs sjukhus.
Läs mera och anmäl dig här.

 

GLAD PÅSK!