Morsdagsmedaljer

 

14.10.2020

 

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland begär in förslag på mottagare av morsdagsmedaljer år 2021 i sitt verksamhetsområde. Förslag på mottagare av morsdagsmedaljer år 2021 inlämnas senast 6 november 2020. Kronoby kommun uppmanar föreningar att göra egna framställningar utgående från era egna kunskaper om lämpliga mottagare av morsdagshederstecken.

 

Morsdagsmedaljen utdelas för meriter som en exemplarisk fostrare av barn, ungdomar och främjare av familjeliv och föräldraskap. Medaljen kan även beviljas personer som utfört ett solidariskt fostringsarbete inom barnskydds-, familje-, ungdoms- och idrottsorganisationer eller andra samhällsorganisationer. Personer med fostran som yrke kan dock inte få en morsdagsmedalj. Medaljen kan även tilldelas en biologisk mamma, adoptivmamma, eller fostermamma som fyllt 40 år.

 

Avsikten är att de mödrar som belönas representerar dagens mödrar på ett mångsidigt sätt bl.a. gällande ålder och meriter. De som tilldelas medalj bör representera allt från förvärvsarbetande mammor och ensamförsörjare till husmödrar på landsbygden. Även olika minoritetsgrupper som romer, samer och invandrare kan vara representerade bland dem som tilldelas medalj. Regionförvaltningsverken beaktar både den svenskspråkiga befolkningens andel och att den regionala fördelningen är jämlik bland medaljförslagen.

 

Vid utarbetandet av förslagen ska Ordnarnas ordensförslagsblankett och de bilageblanketter som finns i den offentliga förvaltningens webbtjänst (www.suomi.fi) användas. Blanketterna hittas via denna sida på social- och hälsoministeriet.

 

Tilläggsinformation:

Västra och Inre Finland (Birkaland, Mellersta Finland, Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten)
överinspektör, chef för social- och hälsovårdsenheten Aija Ström, tfn 0295 018 593

 

Vid behov kan man kontakta kommunens informatör för hjälp med att fylla i blanketten.